Publications

* implies equal contribution

Journal papers from 2019

(238)
Haining Chong, Zemin Xu, Zhewei Wang, Jianbo Yu, Tobias Biesner, Martin Dressel, Lan Wu, Qiang Li, and Hui Ye
CMOS-Compatible Antimony-Doped Germanium Epilayers for Mid-Infrared Low-Loss High-Plasma-Frequency Plasmonics.
ACS Appl. Mater.Interfaces, 2019,11,21
DOI:10.1021/acsami.9b04391
(237)Nishant Shankhwar, Yogita Kalra, Qiang Li, and Ravindra Kumar Sinha
Zero-index metamaterial based alldielectric nanoantenna.
AIP Advances. , 9, 035115 (2019)
DOI:10.1063/1.5086234
(236)Pintu Ghosh, Jinsheng Lu, Hao Luo, Wei Wang, Ziquan Xu, Min Qiu, and Qiang Li
Constructing Metal Arch Nanobridges Utilizing a Photothermal-Induced Nanobonding Technique.
Adv. Electron. Mater. , 2019, 1800807
DOI: 10.1002/aelm.201800807
(235)
Weiqiang Zhang, Hongshuang Liu, Jinsheng Lu, Lifa Ni, Haitao Liu, Qiang Li, Min Qiu, Bingqian Xu, Takhee Lee, Zhikai Zhao, Xianghui Wang, Maoning Wang, Tao Wang, Andreas Offenhäusser, Dirk Mayer, Wang-Taek Hwang and Dong Xiang
Atomic switches of metallic point contacts by plasmonic heating.
Light:Science&Applications, (2019) 8:34
DOI: 10.1038/s41377-019-0144-z
(234)Lijun Meng, Ding Zhao, Yuanqing Yang, F. Javier García de Abajo, Qiang Li, Zhichao Ruan, and Min Qiu
Gain-Assisted Plasmon Resonance Narrowing and Its Application in Sensing.
Physical Review Applied, 11, 044030 (2019)
DOI: 10.1103/PhysRevApplied.11.044030
(233)Jinsheng Lu, Qiang Li, Cheng-Wei Qiu, Yu Hong, Pintu Ghosh, Min Qiu
Nanoscale Lamb wave–driven motors in nonliquid environments
Science Advances, 2019;5:eaau8271
DOI: 10.1126/sciadv.aau8271

Journal papers from 2018

(232)

Huanzheng Zhu, Hao Luo, Qiang Li, Ding Zhao, Lu Cai, Kaikai Du, Ziquan Xu, Pintu Ghosh, and Min Qiu
Tunable narrowband mid-infrared thermal emitter with a bilayer cavity enhanced Tamm plasmon.
Optics Letters, 43(21): 5230-5233 (2018)
DOI: 10.1364/OL.43.005230
 
(231)
Qiang Li, Ziyao Chen, Xuan Zhang, Yong Peng, Pintu Ghosh, Guangnan Yao, Hao Luo, Jun Lv, and Min Qiu
Au80Sn20-based targeted noncontact nanosoldering with low power consumption.
Optics Letters, 43(20): 4989-4992 (2018)
DOI: 10.1364/OL.43.004989
(230)
Jingyi Tian, Hao Luo, Qiang Li, Xuelu Pei, Kaikai Du, Min Qiu
Near-Infrared Super-Absorbing All-Dielectric Metasurface Based on Single-Layer Germanium Nanostructures. (Cover Image)
Laser & Photonics Reviews, 12(9) (2018)
DOI: 10.1002/lpor.201870039
 
(229)Jingyi Tian, Qiang Li, Jun Lu, and Min Qiu
Reconfigurable all-dielectric antenna-based metasurface driven by multipolar resonances.
Optics Express, 26(18): 23918-23925 (2018)
DOI: 10.1364/OE.26.023918
 
(228)Yurui Qu , Yichen Shen, Kezhen Yin, Yuanqing Yang , Qiang Li, Min Qiu, and Marin Soljačić
Polarization-Independent Optical Broadband Angular Selectivity.(Supplementary Material)
ACS Photonics, (2018)
DOI: 10.1021/acsphotonics.8b00862
(227)

Yu Hong*, Ding Zhao*, Dongli Liu, Binze Ma, Guangnan Yao, Qiang Li, Anpan Han, and Min Qiu
Three-Dimensional in Situ Electron-Beam Lithography Using Water Ice.(Supplementary Material) (Related news)
Nano Letters, 18(8): 5036–5041 (2018).
DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01857
 
(226)Yurui Qu, Qiang Li, Lu Cai, Meiyan Pan, Pintu Ghosh, Kaikai Du and Min Qiu
Thermal camouflage based on the phase-changing material GST.(Supplementary Material)
Light: Science & Applications7(26) (2018).
DOI: 10.1038/s41377-018-0038-5
 
(225)
Yurui Qu, Qiang Li, Lu Cai and Min Qiu
Polarization switching of thermal emissions based on plasmonic structures incorporating phase-changing material Ge2Sb2Te5.
Optical Materials Express, 8(8): 2312-2320 (2018).
DOI: 10.1364/OME.8.002312

(224)
Meiyan Pan, Qiang Li, Yu Hong, Lu Cai, Jun Lu and Min Qiu
Circular-polarization-sensitive absorption in refractory metamaterials composed of molybdenum zigzag arrays.
Optics Express, 26(14): 17772-17780 (2018).
DOI:10.1364/OE.26.017772
(223)

Pintu Ghosh, Jinsheng Lu, Hao Luo, Ziquan Xu, Xiaoyuan Yan, yewu wang, Jun Lu, Min Qiu, and Qiang Li
Fabrication of controllably variable sub-100 nm gaps in silver nanowires by photothermal-induced stress.
Optics Letters, 43(10): 2422-2425 (2018).
DOI:10.1364/OL.43.002422
 
(222)
Lu Cai, Kaikai Du, Yurui Qu, Hao Luo, Meiyan Pan, Min Qiu, and Qiang Li
Nonvolatile tunable silicon-carbide-based midinfrared thermal emitter enabled by phase-changing materials.
Optics Letters, 43(6): 1295-1298 (2018).
DOI:10.1364/OL.43.001295

 
(221)
 


 

Pintu Ghosh, Jinsheng Lu, Ziyao Chen, Hangbo Yang, Min Qiu and Qiang Li
Photothermal-induced nanowelding of metal-semiconductor heterojunction in integrated nanowire units.(Supplementary Material, Cover Image)
Advanced Electronic Materials, 4(5): 1700614 (2018)
DOI: 10.1002/aelm.201700614

   
(220)
 
 Kaikai Du*, Lu Cai*, Hao Luo, Yue Lu, Jingyi Tian, Yurui Qu, Pintu Ghosh, Yanbiao Lyu, Zhiyuan Cheng, Min Qiu, Qiang Li
Wavelength-tunable mid-infrared thermal emitters with nonvolatile phase changing material. (Supplementary Material)
Nanoscale
, 10(9): 4415-4420 (2018).
DOI: 10.1039/C7NR09672K

   
 
(219)

 


 

Hangbo Yang, Jinsheng Lu, Pintu Ghosh, Ziyao Chen, Wei Wang, Hui Ye, Qian Yu, Min Qiu and Qiang Li
Plasmonic-enhanced targeted nanohealing of metallic nanostructures.(Supplementary Material)
Applied Physics Letters, 112: 071108 (2018)
DOI: 10.1063/1.5018120

   
 
(218)
Yurui Qu, Lu Cai, Hao Luo, Jun Lu, Min Qiu, and Qiang Li
Tunable dual-band thermal emitter consisting of single-sized phase-changing GST nanodisks.
Optics Express, 26(4): 4279-4287 (2018).
DOI: 10.1364/OE.26.004279


 
 
 


 

Journal papers from 2017

(217)
 


 

Jian Qin, Ding Zhao, Si Luo, Wei Wang, Jun Lu, Min Qiu, and Qiang Li
Strongly enhanced molecular fluorescence with ultra-thin optical magnetic mirror metasurfaces.
Optics Letters, 42(21): 4478-4481 (2017).
DOI: 10.1364/OL.42.004478

 
(216)
 

 

Gang Xiao, Guanghua Zheng, Min Qiu, Qiang Li, Dongsheng Li, and Mingjiang Ni
Thermionic energy conversion for concentrating solar power.
Applied Energy, 208: 1318-1342 (2017).
DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.09.021

(215)
 
 

Jinsheng Lu, Yu Hong, Qiang Li, Yingxin Xu, Wei Fang, and Min Qiu
Light-induced reversible expansion of individual gold nanoplates.(Supplementary Material)
AIP Advances, 7(10): 105025 (2017).
DOI: 10.1063/1.4998703

 
(214)
 


 

Jian Qin, Yu-Hui Chen, Boyang Ding, Richard J. Blaikie, and Min Qiu
Efficient Plasmonic Gas Sensing Based on Cavity-Coupled Metallic Nanoparticles. (Supplementary Material)
The Journal of Physical Chemistry C, 121(44): 24740–24744 (2017).
DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b06502

 
(213)
 

 

Jingyi Tian, Yuanqing Yang, Min Qiu, Fredrik Laurell, Valdas Pasiskevicius, and Hoon Jang
All-dielectric KTiOPO4 metasurfaces based on multipolar resonances in the terahertz region.
Optics Express, 25(20): 24068-24080 (2017).
DOI: 10.1364/OE.25.024068

(212)
Lijun Meng, Renwen Yu, Min Qiu, and F. Javier García de Abajo
Plasmonic Nano-Oven by Concatenation of Multishell Photo-Thermal Enhancement. (Supplementary Material)
ACS Nano, 11(8): 7915-7924 (2017).
DOI: 10.1021/acsnano.7b02426

(211)
 

 
 

Yurui Qu, Qiang Li, Kaikai Du, Lu Cai, Jun Lu, and Min Qiu
Dynamic Thermal Emission Control Based on Ultrathin Plasmonic Metamaterials Including Phase-Changing Material GST.(Supplementary Material, Cover Image)
Laser & Photonics Reviews, 11(5): 1700091 (2017).
DOI: 10.1002/lpor.201700091

 
(210)
 

 

Tengfeng Zhu, Yihan Zhou, Yijie Lou, Hui Ye, Min Qiu, Zhichao Ruan, and Shanhui Fan
Plasmonic computing of spatial differentiation.(Supplementary Material)
Nature Communications, 8: 15391 (2017).
DOI: 10.1038/ncomms15391

 
(209)

 
 
 

Songang Bai, Ming Fang, E. I. Wei, Yurui Qu, Zhongwei Jin, Jingyi Tian, Kaikai Du, Shaoliang Yu, Chenwei Qiu, Min Qiu and Qiang Li
Chip-Scale Plasmonic Sum Frequency Generation.
IEEE Photonics Journal, 9(3): 4800108 (2017).
DOI: 10.1109/JPHOT.2017.2705061

 
(208)
 

 
 

Yuanqing Yang, Andrey E. Miroshnichenko, Sarah V. Kostinski, Mikhail Odit, Polina Kapitanova, Min Qiu, and Yuri S. Kivshar
Multimode directionality in all-dielectric metasurfaces.
Physical Review B, 95: 165426 (2017).
DOI: 10.1103/PhysRevB.95.165426

(207)

 


Xingxing Chen, Yu-Hui Chen, Jian Qin, Ding Zhao, Boyang Ding, Richard J. Blaikie, and Min Qiu
Mode Modification of Plasmonic Gap Resonances Induced by Strong Coupling with Molecular Excitons.(Supplementary Material)
Nano Letters, 17(5): 3246-3251 (2017).
DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b00858

 
(206)
 


 
Si Luo, Qiang Li, Yuanqing Yang, Xingxing Chen, Wei Wang, Yurui Qu, and Min Qiu
Controlling fluorescence emission with split-ring-resonator-based plasmonic metasurfaces.(Supplementary Material, Cover Image)
Laser & Photonics Reviews, 11(3): 1600299 (2017).
DOI: 10.1002/lpor.201600299
 
(205)
 


 
 
Wei Wang, Yurui Qu, Kaikai Du, Songang Bai, Jingyi Tian, Meiyan Pan, Hui Ye, Min Qiu, and Qiang Li
Broadband Optical Absorption Based on Single-sized Metal-dielectric-metal Plasmonic Nanostructures with High-ε″Metals.(Supplementary Material)
Applied Physics Letters, 110(10): 101101 (2017).
DOI: 10.1063/1.4977860
 
(204)
 

 
Lina Zhou, Jinsheng Lu, Hangbo Yang, Si Luo, Wei Wang, Jun Lv, Min Qiu, and Qiang Li
Optically controllable nanobreaking of metallic nanowires.(Supplementary Materials)
Applied Physics Letters, 110(8): 081101 (2017).
DOI: 10.1063/1.4976947
 

(203)


 
 
 

Jinsheng Lu, Hangbo Yang, Lina Zhou, Yuanqing Yang, Si Luo, Qiang Li, and Min Qiu
Light-Induced Pulling and Pushing by the Synergic Effect of Optical Force and Photophoretic Force.(Editors' Suggestion, Cover Paper, featured in APS Physics)(Supplementary Materials)
Physical Review Letters, 118(4): 043601 (2017).
DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.043601
 
(202)
 
 
 
 
Kaikai Du, Qiang Li, Yanbiao Lyu, Jichao Ding, Yue Lu, Zhiyuan Cheng and Min Qiu
Control over Emissivity of Zero-static-power Thermal Emitters Based on Phase-changing Material GST.(Supplementary Materials)
Light: Science & Applications, 6: e16194 (2017).
DOI: 10.1038/lsa.2016.194.
 

Journal papers from 2016

(201)
 
 
M. Y. Pan, Q. Li, and M. Qiu
Hot Electrons in Metallic Micro/nano-structures. (Invited Review)
Physics, Vol. 45, Iss. 12, pp.781-789 (2016).

(200)
 
 
 

Q. Li*, K. K. Du*, K. N. Mao, X. Fang, D. Zhao, H. Ye and M. Qiu
Transmission Enhancement Based on Strong Interference in Metal-semiconductor Layered Film for Energy Harvesting.
Scientific Reports,Vol.6, pp.29195(2016).

(199)
 
 
 

X. Sun, X. Chen, M. Yan, M. Qiu, L. Thylén, and L. Wosinski
All-Optical Switching Using a Hybrid Plasmonic Donut Resonator With Photothermal Absorber.
IEEE Photonics Technology Letters ,Vol. 28, Iss. 15, pp. 1609-1612 (2016).

(198)
 
 
 
 

S. A. Dyakov, D. M. Zhigunov, A. Marinins, M. R. Shcherbakov, A. A. Fedyanin, A. S. Vorontsov, P. K. Kashkarov, S. Popov, M. Qiu, M. Zacharias, S. G. Tikhodeev, and N. A. Gippius
Optical Properties of Silicon Nanocrystals Covered by Periodic Array of Gold Nanowires.
Physical Review B ,Vol. 93, Iss. 20, pp. 205413(2016).

(197)
 
 
 

H. M. Gong, X. Chen, Y. R. Qu, Q. Li, M. Yan, and M. Qiu
Photothermal Switching Based on Silicon Mach–Zehnder Interferometer Integrated With Light Absorber.
IEEE Photonics Journal, Vol. 8, Iss. 2, pp. 7802610 (2016).

 

(196)

 

Q. Li, G. P. Liu, H. B. Yang, W. Wang, S. Luo, S. W. Dai, and M. Qiu
Optically Controlled Local Nanosoldering of Metal Nanowires.
Applied Physics Letters, Vol. 108, Iss. 19, pp. 193101 (2016).

 

(195)
 
 

S. W. Dai, Q. Li, G. P. Liu, H.B. Yang, Y. Q. Yang, D. Zhao, W. Wang, and M. Qiu
Laser-induced Single Point Nanowelding of Silver Nanowires.
Applied Physics Letters, Vol. 108, Iss. 12, pp. 121103 (2016).

 

(194)
 
 
 
 

X. L. Hu, L. B. Sun, Beibei Zeng, L. S. Wang, Z. G. Yu, S. A. Bai, S. M. Yang, L. X. Zhao, Q. Li, M. Qiu, R. Z. Tai, H. J. Fecht, J. Z. Jiang, and D. X. Zhang
Polarization-independent Plasmonic Subtractive Color Filtering in Ultrathin Ag Nanodisks with High Transmission.
Applied Optics, Vol. 55, Iss. 1, pp. 148-152 (2016).

(193)
 
 
 

Y. Q. Yang, Q. Li, and M. Qiu
Broadband nanophotonic wireless links and networks using on-chip integrated plasmonic antennas.
Scientific Reports, Vol. 6, pp.19490 (2016).

 

(192)
 
 
 

J. Y. Tian, Q. Li, Y. Q. Yang, and M. Qiu
Tailoring Unidirectional Angular Radiation through Multipolar Interference in a Single-element Subwavelength All-Dielectric Stair-like Nanoantenna.
Nanoscale, Vol. 8, Iss. 7, pp 4047-4053 (2016).

 

(191)
 
 
 

Y. R. Qu, Q. Li, H. M. Gong, K. K. Du, S. A. Bai, D. Zhao, H. Ye, and M. Qiu
Spatially and Spectrally Resolved Narrowband Optical Absorber Based on 2D Grating Nanostructures on Metallic Films.
Advanced Optical Materials, Vol. 4, Iss. 3, pp. 480-486 (2016).

 
(190)


H. B. Yang, M. Qiu, and Q. Li
Identification and Control of Multiple Leaky Plasmon Modes in Silver Nanowires.
Laser & Photonics Reviews, Vol. 10, No. 2, pp 278–286 (2016).
 

Journal papers from 2015

(189)

 

X. X. Chen, M. Qiu, R. J. Blaikie, and B. Y. Ding
Illumination Dependent Optical Properties of Plasmonic Nanorods Coupled to Thin-Film Cavities.
Plasmonics, Vol. 11, Iss. 4, pp. 1101-1107 (2015). 

(188)

 

W. C. Zhang, Q. Li, L. J. Meng, D. Zhao, and M. Qiu
Universal Scaling Behavior of the Temperature Increase of a Heat Nanoparticle on a Substrate.
Journal of Nanophotonics, Vol. 9, Iss. 1, pp. 093046 (2015).

(187)
 
 
 
 

S. A. Bai, Q. Li, H. Zhang, X. X. Chen, S. Luo, H. M. Gong, Y. Q. Yang, D. Zhao, and M. Qiu
Large Third-order Nonlinear Refractive Index Coefficient Based on Gold Nanoparticle Aggregate Films.
Applied Physics LettersVol. 107, Iss. 14, pp.141111 (2015).

(186)
 
 
 

S. Luo, H. B. Yang, Y. Q. Yang, D. Zhao, X. X. Chen, M. Qiu, and Q. Li
Controlling Wave-vector of Propagating Surface Plasmon Polaritons on Single-crystalline Gold Nanoplates.
Scientific Reports, Vol. 5, pp. 13424 (2015).

(185)

 

Y. M. Jia, M. Qiu, H. Wu, Y. Cui, S. H. Fan, and Z. C. Ruan
Theory of Half-Space Light Absorption Enhancement for Leaky Mode Resonant Nanowires.
Nano Letters , Vol. 15, Iss. 8, pp. 5513–5518 (2015).

(184)
 
 
 

X. X. Chen, Y. Q. Yang, Y. H. Chen, M. Qiu, R. J. Blaikie, and B. Y.Ding
Probing Plasmonic Gap Resonances between Gold Nanorods and a Metallic Surface.
The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 119, Iss. 32, pp. 18627–18634 (2015).

(183)
 
 
 

X. X. Chen, Y. H. Chen, M. Qiu, R. J. Blaikie, and B. Y. Ding
Control of Fluorescence Enhancement and Directionality upon Excitations in a Thin-film System.
Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics, Vol. 252, Iss. 10, pp. 2222–2229 (2015).

(182)
 
 
 

Y. Q. Yang, Q. Li, and M. Qiu
Controlling the angular radiation of single emitters using dielectric patch nanoantennas.
Applied Physics Letters, Vol. 107, Iss. 3, pp. 031109 (2015).

(181)
 
 
 

R. Soltanmoradi, Q. Wang, M. Qiu, S. Popov and M. Yan
Near-Infrared Light Absorption and Scattering Based on a Mono-layer of Gold Nanoparticles.
Journal of the European Optical Society-Rapid Publications, Vol. 10, pp. 15031 (2015).

(180)

 

S. A. Dyakov, J. Dai, M. Yan, and M. Qiu
Near Field Thermal Memory Based on Radiative Phase Bistability of VO2.
Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 48 , pp. 305104  (2015).

(179)
 
 
 

K. K. Du, Q. Li, W. C. Zhang, Y. Q. Yang, and M. Qiu
Wavelength and Thermal Distribution Selectable Microbolometers Based on Metamaterial Absorbers.
IEEE Photonics Journal, Vol. 7, Iss. 3, pp. 1-8 (2015).

(178)

 

Z. W. Liu, Q. Li, W. C. Zhang, Y. Q. Yang, and M. Qiu
Nanoscale Control of Temperature Distribution Using a Plasmonic Trimer.
PlasmonicsVol. 10, Iss. 4, pp 911-918 (2015).

(177)

 

S. A. Dyakov, J. Dai, M. Yan, and M. Qiu
Thermal Self-oscillations in Radiative Heat Exchange.
Applied Physics Letters, Vol. 106, Iss. 6, pp. 064103 (2015).

Journal papers from 2014

(176)

 

Y. T. Chen, J. Dai, M. Yan, and M. Qiu
Metal-insulator-metal plasmonic absorbers: influence of lattice.
Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 30807-30814 (2014).

(175)

 

B. Y. Ding, M. Qiu, and R. J. Blaikie
Manipulating light absorption in dye-doped dielectric films on reflecting surfaces.
Optics Express, Vol. 22, Issue 21, pp. 25965-25975 (2014).

(174)
 
 
 

X. Chen, Y. C. Shi, F. Lou, Y. T. Chen, M. Yan, L. Wosinski, and M. Qiu
Photothermally tunable silicon-microring-based optical add-drop filter through integrated light absorber.
Optics Express, Vol. 22, Issue 21, pp. 25233-25241 (2014).

(173)
 
 
 

H. M. Gong, Y. Q. Yang, X. X. Chen, D. Zhao, X. Chen, Y. T. Chen, M. Yan, Q. Li, and M. Qiu
Gold nanoparticle transfer through photothermal effects in a metamaterial absorber by nanosecond laser.
Scientific Reports, Vol.4, Article number, 6080 (2014).

(172)

 

S. A. Dyakov, J. Dai, M. Yan, and M. Qiu
Thermal radiation dynamics in two parallel plates: The role of near field.
Physical Review B, Vol. 90, Iss. 4, pp. 045414 (2014).

(171)

 

R. Soltanmoradi, S. A. Dyakov, Q. Wang, M. Qiu, and M. Yan
Multi-resonator structure based on continuous silver thin films for transparent conductors
Applied Physics LettersVol. 105, Iss. 6, pp. 061110 (2014).

(170)
 
 
 

Y. C. Shi, X. Chen, F. Lou, Y. T. Chen, M. Yan, L. Wosinski, and M. Qiu
All-optical switching of silicon disk resonator based on photothermal effect in metal–insulator–metal absorber.
Optics Letters, Vol. 39, Iss. 15, pp. 4431-4434 (2014).

(169)
 
 
 

Z. C. Ruan, H. Wu, M. Qiu, and S. H. Fan
Spatial control of surface plasmon polariton excitation at planar metal surface.
Optics Letters, Vol. 39, Iss. 12, pp. 3587-3590 (2014). (Top Downloads in Optics Letters from June and July, 2014)

(168)

 

D. Zhao, L. J. Meng, H. M. Gong, X. X. Chen, Y. T. Chen, M. Yan, Q. Li, and M. Qiu
Ultra-narrow-band light dissipation by a stack of lamellar silver and alumina.
Applied Physics LettersVol.104, Iss.22, pp.221107 (2014) .

(167)

 

Y. Q. Yang, D. Zhao, H. M. Gong, Q. Li, and M. Qiu
Plasmonic sectoral horn nanoantennas.
Optics Letters, Vol. 39, Iss. 11, pp. 3204-3207 (2014).

(166)
 
 
 

X. Chen, Y. T. Chen, Y. C. Shi, M. Yan, and M. Qiu
Photothermal Switching of SOI Waveguide-Based Mach-Zehnder Interferometer with Integrated Plasmonic Nanoheater.
Plasmonics, Vol. 9, Iss. 5, pp 1197-1205 (2014) .

(165)

 

F. Lou, M. Yan, L. Thylen, M. Qiu, and L. Wosinski
Whispering gallery mode nanodisk resonator based on layered metal-dielectric waveguide.
Optics Express, Vol. 22, Iss. 7, pp. 8490-8502 (2014) .

(164)
 
 
 

W. Wang*, D. Zhao*, Y. T. Chen, H. M. Gong, X. X. Chen, S. W. Dai, Y. Q. Yang, Q. Li, and M. Qiu
Grating-assisted enhanced optical transmission through a seamless gold film.
Optics ExpressVol. 22, Iss. 5, pp.5416-5421 (2014) .

(163)

 

Q. Li, W. C. Zhang, D. Zhao, and M. Qiu
Photothermal Enhancement in Core-Shell Structured Plasmonic Nanoparticles
Plasmonics, Vol. 9, Iss. 3, pp. 623-630(2014).

(162)

 

L. J. Meng, D. Zhao, Z. C. Ruan, Q. Li, Y. Q. Yang, and M. Qiu
Optimized grating as an ultra-narrow band absorber or plasmonic sensor.
Optics Letters, Vol. 39, Iss. 5, pp. 1137-1140 (2014).

(161)

 

M. Yan, J. Dai, and M. Qiu
Lithography-free broadband visible light absorber based on a mono-layer of gold nanoparticles.
Journal of Optics, Vol.16, No. 2, pp. 025002 (Featured Article ) (2014).

(160)

 

X. Chen, Y. T. Chen, J. Dai, M. Yan, D. Zhao, Q. Li, and M. Qiu
Ordered Au nanocrystals on a substrate formed by light-induced rapid annealing
Nanoscale, Vol.6, Iss. 3, pp.1756-1762 (2014).

Journal papers from 2013

(159)

 

H. Zhao, Y. Q. Yang, Q. Li, and M. Qiu
Sub-wavelength quarter-wave plate based on plasmonic patch antennas.
Applied Physics Letters, Vol 103, Iss. 26, pp. 261108 (2013).

(158)

 

R. Soltanmoradi, Q. Wang , M. Qiu, and J. Y. Andersson
Transmission of Infrared Radiation Through Metallic Photonic Crystal Structures.
Photonics Journal, IEEE Journal, Vol.5, Iss. 5, pp. 4500608 (2013).

(157)
 
 
 

R. Hao, E. Cassan, Y. Xu , M. Qiu, X. C. Wei, and E. P. Li
Reconfigurable Parallel Plasmonic Transmission Lines With Nanometer Light Localization and Long Propagation Distanc.
Quantum Electronics, IEEE Journal, Vol.19 , Iss. 3, pp. 4601809 (2013).(Selected Topic)

(156)
 
 
 

Q. LiW. C. ZhangH. Zhao, and M. Qiu
Two-Dimensional Analysis Photothermal Properties in Nanoscale Plasmonic Waveguides for Optical Interconnect.
Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 24, pp. 4051-4056 (2013).

(155)

 

Y. T. Chen, J. Dai, M. Yan, and M. Qiu
Honeycomb-lattice plasmonic absorbers at NIR: anomalous high-order resonance.
Optics Express, Vol. 21, Iss. 18, pp. 20873-20879 (2013).

(154)
 
 
 

Y. T. Chen, J. Wang, X. Chen, M. Yan, and M. Qiu
Plasmonic analog of microstrip transmission line and effect of thermal annealing on its propagation loss.
Optics Express, Vol. 21, Iss. 2, pp. 1639-1644 (2013).

(153)

 

J. Dai, F. Ye, Y. T. Chen, M. Muhammed, M. Qiu, and M. Yan
Light absorber based on nano-spheres on a substrate reflector.
Optics Express, Vol. 21, Iss. 6, pp. 6697-6706 (2013).

(152)
 
 
 

L. Zhang*, J. M. Hao*, H. P. Ye, S. P. Yeo, M. Qiu, S. Zouhdi, and C. W. Qiu
Theoretical realization of robust broadband transparency in ultrathin seamless nanostructures by dual blackbodies for near infrared light.
Nanoscale, Vol. 5, Iss. 8, pp. 3373-3379 (2013).

(151)

 

X. X. Chen, H. M. Gong, S. W. Dai, D. Zhao, Y. Q. Yang, Q. Li, and M. Qiu
Near-infrared broadband absorber with film-coupled multilayer nanorods.
Optics Letters, Vol. 38, Iss. 13, pp. 2247-2249 (2013).

(150)

 

J. Zhu, H. Zhao, and M. Qiu
Surface waves on the relativistic quantum plasma half-space.
Physics Letters A, Vol. 377, Iss. 28–30, pp.1736–1739 (2013).

(149)
 
 
 

D. Zhao, H. M. Gong, Y. Q. Yang, Q. Li, and M. Qiu
Realization of an extraordinary transmission window for a seamless Ag film based on metal-insulator-metal structures.
Applied Physics Letters , Vol. 102, Iss. 20, pp. 201109 (2013).

(148)

 

S. W. Dai*, D. Zhao*, Q. Li, and M. Qiu
Double-sided polarization-independent plasmonic absorber at near-infrared region.
Optics Express, Vol. 21, Iss. 11, pp. 13125-13133 (2013).

(147)

 

Q. Wang, H. Zhao, X. Du, W. C. Zhang, M. Qiu, and Q. Li
Hybrid photonic-plasmonic molecule based on metal/Si disks.
Optics Express, Vol. 21, Iss. 9, pp. 11037-11047 (2013).

(146)
 
 
 

Q. Li and M. Qiu
Plasmonic wave propagation in silver nanowires: guiding modes or not?
Optics Express, Vol. 21, Iss. 7, pp. 8587-8595 (2013). (Top Downloads in Optics Express from April, May and June, 2013. )

(145)
 
 
 

W. C. Zhang, Q. Li, and M. Qiu
A plasmon ruler based on nanoscale photothermal effect.
Optics Express, Vol. 21, Iss. 1, pp. 172-181 (2013). (Top Downloads in Optics Express from January 2013. )

(144)

 

L. J. Meng, D. Zhao, Q. Li, and M. Qiu
Polarization-sensitive perfect absorbers at near-infrared wavelengths.
Optics Express, Vol. 21, Iss. S1, pp. A111-A122 (2013).

Journal papers from 2011

(140)
 
 
 
Q. Li, S. S. Wang, Y. T. Chen, M. Yan, L. M. Tong, and M. Qiu
Experimental Demonstration of Plasmon Propagation, Coupling, and Splitting in Silver Nanowire at 1550-nm Wavelength.
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronic , Vol. 17, Iss. 4, pp. 1107 - 1111(2011).
(139)
 
 
 
G. Zhou, L. Zhang, F. Li, X. Hu, T. Wang, Q. Li, M. Qiu, and Y. Su
All-optical temporal differentiation of ultra-high-speed picosecond pulses based on compact silicon microring resonator.
Electronics Letters , Vol. 47, Iss. 14, pp. 814-816(2011).
(138)
 
 
 
P. Holmström, J. Yuan, F. M. Qiu, L. Thylén, and A. M. Bratkovsky
Theoretical study of nanophotonic directional couplers comprising near-field-coupled metal nanoparticles.
Optics Express, Vol. 19, Iss. 8, pp. 7885-7893 (2011).
(137)
 
 
J. Wang, Y. T. Chen, X. Chen, J. M. Hao, M. Yan, and M. Qiu
Photothermal reshaping of gold nanoparticles in a plasmonic absorber.
Optics Express, Vol. 19, Iss. 15, pp. 14726-14734(2011).
(136)
 
 
W. Yan, M. Yan, and M. Qiu
Manipulation of light with α transformation media.
Journal of the Optical Society of America A , Vol. 28, Iss. 6, pp. 1058-1066 (2011).
(135)
 
 
H. K. Yu, W. Fang, F. X. Gu, M. Qiu, Z. Y. Yang, and L. M. Tong
Longitudinal Lorentz force on a subwavelength-diameter optical fiber.
Physical Review A , Vol. 28, Iss. 6, pp. 053830(2011).
(134)
 
 
 
J. Wang, Y. T. Chen, J. M. Hao, M. Yan, and M. Qiu
Shape-dependent absorption characteristics of three-layered metamaterial absorbers at near-infrared.
Journal of Applied Physics, Vol. 109, Iss. 7, pp. 074510(2011).
(133)
 
 
 
Y. Song, J. Wang, M. Yan, and M. Qiu
Efficient coupling between dielectric and hybrid plasmonic waveguides by multimode interference power splitter.
Journal of Applied Physics, Vol. 13, Iss. 7, pp. 075002(2011).
(132)
 
 
Y. Song, J. Wang, M. Yan, and M. Qiu
Subwavelength hybrid plasmonic nanodisk with high Q factor and Purcell factor.
Journal of Applied Physics, Vol. 13, Iss. 7, pp. 075001(2011).
(131)
 
 
J. M. Hao, L. Zhou, and M. Qiu
Nearly total absorption of light and heat generation by plasmonic metamaterials.
Physical Review B, Vol. 83, Iss. 16, pp. 165107(2011).
(130)
 
 
 
M. Yan, L. Thylén, and M. Qiu
Layered metal-dielectric waveguide: subwavelength guidance, leveraged modulation sensitivity in mode index, and reversed mode ordering.
Optics Express, Vol. 19, Iss. 4, pp. 3818-3824(2011).
(129)
 
 
W. Yan, M. Yan, and M. Qiu
Generalized nihility media from transformation optics.
Journal of Optics, Vol. 13, No. 2, pp. 024005(2011).
(128)
 
 
Y. Song, M. Yan, Q. Yang, L. M. Tong, and M. Qiu
Reducing crosstalk between nanowire-based hybrid plasmonic waveguides.
Optics Communications , Vol. 284, Iss. 1, pp. 480-484(2011).

Journal papers from 2010

(127) Thomas Ako, Min Yan, and Min Qiu, "Design of invisibility cloaks with an open tunnel", Opt. Express, volume 18(26):27060-27066, 2010

(126) Jie Tian, Zhe Ma, Qiang Li, Yi Song, Zhihong Liu, Qing Yang, Chaolin Zha,  Johan Åkerman , Limin Tong, and Min Qiu, "Nanowaveguides and couplers based on hybrid plasmonic modes", Apl. Phys. Lett., volume 97:231121, 2010.

(125) Hairong Liu, Min Yan, Min Qiu, Deming Liu, Xia Yu, and Ying Zhang, "Theoretical investigation on guiding IR light in hollow-core metallic fiber with corrugated inner surface", Opt. Express, volume 18(21):21959-21964, 2010

(124) Qiang Li, Yi Song, Gan Zhou, Yikai Su, and Min Qiu, "Asymmetric plasmonic-dielectric coupler with short coupling length, high extinction ratio, and low insertion loss", Opt. Lett., volume 35:3153, 2010.

(123) Qiang Li, and Min Qiu, "Structurally-tolerant vertical directional coupling between metal-insulator-metal plasmonic waveguide and silicon dielectric waveguide", Opt. Express, volume 18:15531, 2010

(122) Jiaming Hao, Jing Wang, Xianliang Liu, Willie J. Padilla, Lei Zhou, and Min Qiu, "High performance optical absorber based on a plasmonic metamaterial", Appl. Phys. Lett., volume 96:251104, 2010.

(121) Jiaming Hao, Min Qiu, and Lei Zhou, "Manipulate light polarizations with metamaterials: From microwave to visible", Front. Phys. China, volume 5(3): 291-307, 2010 (review article).

(120) Jing Wang, Min Yan, and Min Qiu, "Photonic crystal surface mode microcavities", Front. Phys. China, volume 5(3): 260-265, 2010 (mini-review article).

(119) S. Hellstrom, Z.-H. Chen, Y. Fu, M. Qiu, R. Soltanmoradi, Q. Wang,and J. Y. Andersson, "Increased photocurrent in quantum dot infrared photodetector by subwavelength hole array in metal thin film", Appl. Phys. Lett., volume 96:231110, 2010

(118) Yi Song, Jing Wang, Qiang Li, Min Yan, and Min Qiu, "Broadband coupler between silicon waveguide and hybrid plasmonic waveguide", Opt. Express., volume 18(12):13173-13179, 2010.

(117) Qiang Li, Tao Wang, Yikai Su, Min Yan, and Min Qiu, "Coupled mode theory analysis of mode-splitting in coupled cavity system", Opt. Express., volume 18(8):8367-8382, 2010.

(116) Jing Wang, Yi Song, Wei Yan, and Min Qiu, "High-Q photonic crystal surface-mode cavities on crystalline SOI structures", Opt. Comm., volume 283(11):2461-2464, 2010

(115) Jiaming Hao, Wei Yan, and Min Qiu, "Super-reflection and cloaking based on zero index metamaterial", Appl. Phys. Lett., 96:101109, 2010

Journal papers from 2009

(114) Bozena Jaskorzynska, Yi Song, and Min Qiu, "Tradeoff between mode confinement, loss, and cross-talk, for dielectric and metal slot waveguides", Photonics Letters of Poland, 1(4):172-174, 2009

(113) F. Liu, T. Wang, Z. Zhang, M. Qiu, Y. Su, "On-chip photonic generation of ultra-wideband monocycle pulses", Electron. Lett., 45(24):1247-1249, 2009

(112) X. Guo, M. Qiu, J. M. Bao, B. J. Wiley, Q. Yang, X. N. Zhang, Y. G. Ma, H. K. Yu, L. M. Tong, "Direct Coupling of Plasmonic and Photonic Nanowires for Hybrid Nanophotonic Components and Circuits", Nano Lett., 9(12): 4515-4519, 2009.

(111) W. Yan, M. Yan, and M. Qiu, "Generalized compensated bilayer structure from the transformation optics perspective", J. Opt. Soc. Am. B, 26(12):B39-B49, 2009

(110) J. Tian, W. Yan, Y. Luo, Y.Z. Liu, D.Z. Zhang, Z.Y. Li, and M. Qiu, "Optical Quality Improvement of Si Photonic Devices Fabricated by Focused-Ion-Beam Milling", J. Lightwave Technol., 27(19):4306-4310, 2009

(109) X. Li, Z. Zhang, S. Qin, T. Wang, F. Liu, M. Qiu, and Y. Su, "Sensitive label-free and compact biosensor based on concentric silicon-on-insulator microring resonators", Appl. Opt., 48(25):F90-F94, 2009.

(108) T. Wang, F.F. Liu, J. Wang, Z.Y. Zhang, T. Ye, Y. Tian, M. Qiu, Y.K. Su, "Pulse Delay and Advancement in SOI Microring Resonators With Mutual Mode Coupling", J. Lightwave Technol., 27(21):4734-4743, 2009

(107) T. Wang, Z.Y. Zhang, F.F. Liu, Tong Ye, J. Wang, Y. Tian, M. Qiu, Y.K. Su, "Modeling of quasi-grating sidewall corrugation in SOI microring add-drop filters", Opt. Communications, Vol. 282, No. 17, pp. 3464-3467, 2009

(106) J.M. Hao, Q.J. Ren, Z.H. An, X.Q. Huang, Z.H. Chen, M. Qiu, and L. Zhou, "Optical metamaterial for polarization control", Phys. Rev. A, 80, 023807, 2009.

(105) H.K. Yu, S.S. Wang, J. Fu, M. Qiu, Y.H. Li, F.X. Gu, and L.M. Tong, "Modeling bending losses of optical nanofibers or nanowires", Appl. Opt., Vol. 48, No. 22, pp. 4365-4369, 2009

(104) S.S. Wang, Z.F. Hu, H.K. Yu, W. Fang, M. Qiu, and L.M. Tong, "Endface reflectivities of optical nanowires", Opt. Express, Vol. 17, Issue 13, pp. 10881-10886, 2009

(103) J. Tian, S.Q. Yu, W. Yan, and M. Qiu, "Broadband high-efficiency surface-plasmon-polariton coupler with silicon-metal interface", Appl. Phys. Lett., 95, 013504, 2009

(102) W. Yan, M. Yan, and M. Qiu, "Achieving perfect imaging beyond passive and active obstacles by a transformed bilayer lens", Phys. Rev. B, 79, 161101(R), 2009. (Rapid Communication)

(101) Q. Li, T. Ye, Y.Y. Lu, Z.Y. Zhang, M. Qiu, and Y.K. Su, "All Optical NRZ-to-AMI Conversion Using Linear Filtering Effect of Silicon Microring Resonator", Chin. Opt. Lett., Vol 7, No. 1, pp. 12-14, 2009.

(100) Q. Li, Z.Y. Zhang, J. Wang, M. Qiu, and Y.K. Su, "Fast light in silicon ring resonator with resonance-splitting", Optics Express, Vol. 17, Issue 2, 2009, pp. 933-940

(99) Q. Chang, Q. Li, Z.Y. Zhang, M. Qiu, T. Ye, and Y.K. Su, "A Tunable Broadband Photonic RF Phase Shifter Based on a Silicon Microring Resonator", IEEE Photon. Technol. Lett,vol. 21, no. 1, pp. 60-62, Jan. 2009

Journal papers from 2008

(98) Q. Li, F.F. Liu, Z.Y. Zhang, M. Qiu, and Y.K. Su, "System performances of on-chip silicon microring delay line for RZ, CSRZ, RZ-DB and RZ-AMI signals", J. Lightwave Technol., Vol. 26, No. 21-24, pp. 3744-3751, 2008.

(97) Y. Fu, H. Ågren, L. Höglund, J.Y. Andersson, C. Asplund, M. Qiu, and L. Thylén, "Optical reflection from excitonic quantum-dot multilayer structures", Appl. Phys. Lett., 93, 183117 (2008).

(96) J. Tian, M. Yan, M. Qiu, C. G. Ribbing, Y.Z. Liu, D.Z. Zhang, and Z.Y. Li, "Direct characterization of focusing light by negative refraction in a photonic crystal flat lens", Appl. Phys. Lett., 93, 191114 (2008).

(95) F.F. Liu, T. Wang, Q. Li, T. Ye, Z.Y. Zhang, M. Qiu, and Y.K. Su, "Compact optical temporal differentiator based on silicon microring resonator", Optics Express, Vol. 16, No. 20, pp. 15880-15886, (2008).

(94) M. Yan, W. Yan, and M. Qiu, "Cylindrical superlens by a coordinate transformation", Phys. Rev. B, 78, 125113, (2008).

(93) L.Y. Zhang, M. Yan, and M. Qiu, "The effect of transformation order on the invisibility performance of a practical cylindrical cloak", J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 10, 095001, (2008).

(92) Q. Li, Z.Y. Zhang, F.F. Liu, M. Qiu, and Y.K. Su, "Dense wavelength conversion and multicasting in a resonance-split silicon microring", Appl. Phys. Lett., 93, 081113 (2008).

(91) W. Yan, M. Yan, and M. Qiu, "Non-magnetic simplified cylindrical cloak with suppressed zeroth order scattering", Appl. Phys. Lett., 93, 021909 (2008).

(90) S.S. Wang, J. Fu, M. Qiu, K.J. Huang, Z. Ma, and L.M. Tong, "Modeling endface output patterns of optical micro/nanofibers", Opt. Express, Vol. 16, Issue 12, pp. 8887, (2008).

(89) F.F. Liu, Q. Li, Z.Y. Zhang, M. Qiu, and Y.K. Su, "Optically Tunable Delay Line in Silicon Microring Resonator Based on Thermal Nonlinear Effect", IEEE J. Sel. Quantum Electro. Vol. 14, No. 3, pp. 706, (2008).

(88) M. Yan, L. Thylén, M. Qiu, and D. Parekh, "Feasibility study of nanoscaled optical waveguide based on near-resonant surface plasmon polariton", Opt. Express, Vol. 16, Issue 10, pp. 7499, (2008).

(87) W. Yan, M. Yan, Z.C. Ruan, and M. Qiu, "Coordinate transformation makes perfect invisibility cloak with arbitrary shape", New J. Phys. 10, 043040 (2008).

(86) W. Yan, M. Yan, Z.C. Ruan, and M. Qiu, "Influence of geometrical perturbation at inner boundaries of invisibility cloaks", J. Opt. Soc. Am. A Vol. 25 No. 4, 968 (2008).

(85) Z.Y. Zhang, M. Dainese, L. Wosinski, and M. Qiu, "Resonance-splitting and enhanced notch depth in SOI ring resonators with mutual mode coupling", Opt. Express, Vol. 16, Issue 7, pp. 4621 (2008).

Journal papers from 2007

(84) Z.Y. Zhang, M. Qiu, U. Andersson, and L.M. Tong, "Subwavelength-diameter silica wire for light in-coupling to silicon-based waveguide", Chinese Optics Letters, Vol. 5, Issue 10, pp. 577-579 (2007).

(83) M. Yan, Z.C. Ruan, and M. Qiu, "Scattering characteristics of simplified cylindrical invisibility cloaks", Opt. Express, Vol. 15, Issue 26, pp. 17772-17782 (2007).

(82) M. Yan and M. Qiu, "Analysis of Surface Plasmon Polariton Using Anisotropic Finite Elements", IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 19, No. 22, 1804-1806 (2007).

(81) M. Yan, Z.C. Ruan, and M. Qiu, "Cylindrical invisibility cloak with simplified material parameters is inherently visible", Phys. Rev. Lett., Vol. 99, No. 23, 233901 (2007).

(80) Y.Y. Lu, F.F. Liu, M. Qiu, Y.K. Su, "All-optical format conversions from NRZ to BPSK and QPSK based on nonlinear responses in silicon microring resonators", Opt. Express, Vol. 15, Issue 21, pp.14275-14282, (2007).

(79) M. Yan and M. Qiu, "Guided plasmon polariton at 2D metal corners", J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 24 No. 9, 2333-2342 (2007).

(78) Z.C. Ruan, M. Yan, C.W. Neff, and M. Qiu, "Ideal cylindrical cloak: Perfect but sensitive to tiny perturbations", Phys. Rev. Lett. Vol. 99, No. 11, 113903 (2007).

(77) C.W. Neff, L. M. Andersson, and M. Qiu, "Coupled resonator optical waveguide structures with highly dispersive media", Opt. Express, Vol. 15, No. 16, 10362-10369 (2007).

(76) I. Sychugov, N. Elfström, A. Hallén, J. Linnros, and M. Qiu, "Effect of photonic bandgap on luminescence from silicon nanocrystals", Opt. Lett. Vol. 32, Iss. 13, pp. 1878-1880 (2007).

(75) Z.C. Ruan and M. Qiu, "Slow electromagnetic wave guided in subwavelength region along one-dimensional periodically structured metal surface", Appl. Phys. Lett., 90, 201906 (2007).

(74) S.S. Xiao and M. Qiu, "Optical microcavities based on surface modes in two-dimensional photonic crystals and silicon-on-insulator photonic crystals", J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 24 No. 5, 1225-1229 (2007).

(73) S.S. Xiao and M. Qiu, "Theoretical study of the transmission properties of a metallic film with surface corrugations", J. Opt. A: Pure Appl. Opt., Vol. 9, 349-351 (2007).

(72) C. W. Neff, L. M. Andersson, and M. Qiu, "Modelling electromagnetically induced transparency media using the finite-difference time-domain method", New Journal of Physics, 9, 48 (2007).

(71) Z.Y. Zhang, M. Dainese, L. Wosinski, S.S. Xiao, Min Qiu, M. Swillo, and U. Andersson, "Optical filter based on two-dimensional photonic crystal surface-mode cavity in amorphous silicon-on-silica structure", Appl. Phys. Lett., 90, 041108 (2007).

(70) S.S. Xiao, N.A. Mortensen, and M. Qiu "Enhanced transmission through arrays of subwavelength holes in gold films coated by a finite dielectric layer", J. European Optical Society, Vo. 2, 07009, (2007).

(69) M. Yan and M. Qiu, "Compact optical waveguides based on hybrid index and surface-plasmon-polariton guidance mechanisms", Special Issue on "Metamaterials, Plasmonics, and THz Frequency Photonic Components", Active and Passive Electronic Components, 2007:52461 (2007).

(68) Z.Y. Zhang, U. Andersson, and M. Qiu, "Subwavelength-Diameter Silica Wire and Photonic Crystal Waveguide Slow Light Coupling", Special Issue on "Metamaterials, Plasmonics, and THz Frequency Photonic Components", Active and Passive Electronic Components, 2007:78602 (2007).

Journal papers from 2006

(67) Z.C. Ruan and M. Qiu, "Negative refraction and sub-wavelength imaging through surface waves on structured perfect conductor surfaces", Opt. Express, Vol. 14, No. 13, 6172-6177 (2006).

(66) Z.C. Ruan and M. Qiu, "Enhanced Transmission through Periodic Arrays of Subwavelength Holes: The Role of Localized Waveguide Resonances", Phys. Rev. Lett. Vol. 96, No. 23, 233901:1-4 (2006).

(65) S.S. Xiao, L. Liu, and M. Qiu, "Resonator channel drop filters in a plasmon-polaritons metal", Opt. Express, Vol. 14, No. 7, 2932-2937 (2006).

(64) Z.Y. Zhang and M. Qiu, "Coupled-mode analysis of a resonant channel drop filter using waveguides with mirror boundaries", J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 23, No. 1, pp. 104-113 (2006).

(63) U. Andersson, M. Qiu, and Z.Y. Zhang, "Parallel Power Computation for Photonic Crystal Devices", Methods Appl. Anal., Vol. 13, No. 2, 149 (2006).

Journal papers from 2005

(62) Z.Y. Zhang and M. Qiu, "Coupled mode analysis of in-plane channel drop filters with resonant mirrors", Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, Vol. 3, No. 2-3, pp. 84-89, (2005).

(61) S.S. Xiao and M. Qiu, "High-Q microcavities realized in a circular photonic crystal slab", Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, Vol. 3, No. 2-3, pp. 134-138, (2005).

(60) A. Rung, C.G. Ribbing, and M. Qiu, "Gap Maps for Triangular Photonic Crystals with a Dispersive and Absorbing Component", Phys. Rev. B, Vol. 72,No. 20, 205120 (2005).

(59) M. Qiu, "Photonic band structures for surface waves on structured metal surfaces", Opt. Express, Vol. 13, No. 19, pp. 7583-7588, (2005).

(58) S.S. Xiao and M. Qiu, "Surface mode microcavities", Appl. Phys. Lett, Vol. 87, No. 11, 111102, (2005).

(57) S.S. Xiao and M. Qiu, "Doppler effects in left-handed materials: A first-principles theoretical study", Microwave Opt. Techn. Lett., Vol. 47, No. 1, pp. 76-79, (2005).

(56) Z.Y. Zhang and M. Qiu, "Influence of structural variations on high-Q microcavities in 2D photonic crystal slabs", Opt. Lett., Vol. 30, No. 13, pp. 1713-1715, (2005).

(55) S.S. Xiao and M. Qiu "Study of transmission properties for waveguide bends by use of a circular photonic crystal", Phys. Lett. A, Vol. 340, pp. 474-479 (2005).

(54) M. Qiu, "Vertically-coupled photonic-crystal optical filters", Opt. Lett., Vol. 30, No. 12, pp. 1476-1478, (2005).

(53) M. Qiu, "Micro-cavities in Silicon-on-insulator Photonic Crystal Slabs: Determining Resonant Frequencies and Quality Factors Accurately", Microwave Opt. Techn. Lett., Vol. 45, No. 5, pp. 381-385 (2005).

(52) Z.Y. Zhang and M. Qiu, "Compact in-plane channel drop filter design using a single cavity with two degenerate modes in 2D photonic crystal slabs", Opt. Express, Vol. 13, No. 7, pp. 2596-2604 (2005).

(51) M. Qiu, S.S. Xiao, A. Berrier, S. Anand, L. Thylén, M. Mulot, M. Swillo, Z.C. Ruan, and S.L. He, "Negative refraction in two-dimensional photonic crystals", Appl. Phys. A, Vol. 80, pp. 1231-1236 (2005).

(50) Z.C. Ruan, M. Qiu, S.S. Xiao, S.L. He, and L. Thylén, "Coupling between plane waves and Bloch waves in photonic crystals with negative refraction", Phys. Rev. B, Vol. 71, No. 4, 045111, (2005).

Journal papers from 2004

(49) S.S. Xiao, Z.C. Ruan, M. Qiu, and S.L. He, "Influence of the surface termination to the point imaging by a photonic crystal slab with negative refraction", Appl. Phys. Lett. Vol. 85, No. 19, pp. 4269-4271, (2004).

(48) L. Thylén, M. Qiu, S. Anand, "Photonic crystals - a step towards integrated circuits for photonics", ChemPhysChem, Vo. 5, No. 9, pp. 1268-1283, (2004). (Invited review paper).

(47) Z.Y. Zhang and M. Qiu, "Small-volume Waveguide-section High Q Microcavities in 2D Photonic Crystal Slabs", Opt. Express, Vol. 12, No. 17, pp. 3988-3995 (2004).

(46) A. Berrier, M. Mulot, M. Swillo, M. Qiu, L. Thylén, A. Talneau, and S. Anand, "Negative refraction at infrared wavelengths in a two-dimensional photonic crystal", Phys. Rev. Lett. Vol. 93, No. 7, 073902, (2004).

(45) M. Qiu, "Ultra-compact optical filter in two-dimensional photonic crystal", Electron. Lett. Vol. 40, No. 9, 539-540 (2004).

(44) M. Mulot, M. Swillo, M. Qiu, M. Strassner, M. Hede and S. Anand, "Fabry-Pérot cavities based on 2D Photonic crystals fabricated in InP membranes", J. Appl. Phys. Vol. 95, No. 10, 5928-5930 (2004).

Journal papers from 2003

(43) M. Qiu, M. Mulot, M. Swillo, S. Anand, B. Jaskorzynska, A. Karlsson, M. Kamp and A. Forchel, "Photonic crystal optical filter based on contra-directional waveguide coupling", Appl. Phys. Lett., Vol. 83, No.25, 5121-5123, (2003).

(42) M. Qiu and B. Jaskorzynska, "Design of a channel drop filter in a two-dimensional triangular photonic crystal", Appl. Phys. Lett., Vol. 83, No. 6, 1074-1076 (2003).

(41) M. Mulot, M. Qiu, M. Swillo, B. Jaskorzynska, A. Talneau, S. Anand, "In-plane resonant cavities with photonic crystal boundaries etched in InP-based heterostructure", Appl. Phys. Lett., Vol. 83, No. 6, 1095-1097 (2003).

(40) M. Mulot, S. Anand, M. Swillo, M. Qiu, B. Jaskorzynska, and A. Talneau, "Low loss InP-based Photonic Crystal waveguides etched with Ar/Cl2 Chemical Assisted Ion Beam Etching", J. Vac. Sci. Technol. B, Vol. 21, No. 3, pp. 900-903 (2003).

(39) M. Qiu, M. Swillo, L. Thylén, and B. Jaskorzynska, "Wave propagation through a photonic crystal in a negative phase refractive index region", IEEE J. Sel. Quantum Electro. Vol. 9, No. 1, pp. 106- 110 (2003).

(38) R. Ferrini, R. Houdre, H. Benisty, M. Qiu, and J. Moosburger, "Radiation losses in planar photonic crystals: two-dimensional representation of hole depth and shape by an imaginary dielectric constant", J. Opt. Soc. Am. B. Vol. 20, No.3, pp. 469-478 (2003).

(37) V. Shushunova, M. Swillo, B. Jaskorzynska, M. Qiu, and L. Thylén, "Separation of Optical Modes in a Coupler on the Basis of the Bragg One-Dimensional Grating", J. Appl. Spectroscopy, Vol. 70, No. 2, pp.298-302 (2003).

(36) M. Qiu and M. Swillo, "Contra-directional coupling between two-dimensional photonic crystal waveguides", Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, Vol. 1, No. 1, 23-30, (2003).

Journal papers from 2002

(35) M. Qiu, "Band Gap Effects in Asymmetric Photonic Crystal Slabs", Phys. Rev. B, Vol. 66, art. no. 033103, (2002).

(34) M. Qiu, B. Jaskorzynska, M. Swillo, and H. Benisty, "Time-domain 2D modeling of slab-waveguide based photonic-crystal devices in the presence of out-of-plane radiation losses", Microwave Opt. Techn. Lett., Vol. 34, No. 5 pp. 387-393 (2002).

(33) M. Qiu, "Effective index method in heterostructure slab waveguide based two-dimensional photonic crystals", Appl. Phys. Lett., Vol. 81, No. 7, pp. 1163-1165 (2002).

(32) H. Benisty, S. Olivier, C. Weisbuch , M. Agio, M. Kafesaki, C.M. Soukoulis, M. Qiu, M. Swillo, A. Karlsson, B. Jaskorzynska, A. Talneau, J. Moosburger, M. Kamp A. Forchel, R. Ferrini, R. Houdré, U. Oesterle, "Models and Measurements for the Transmission of Submicron-Width Waveguide Bends Defined in Two-Dimensional Photonic Crystals", IEEE J. Quantum Electron. Vol. 38, No. 7, pp.770-785, (2002).

(31) R. Ferrini, D. Leuenberger, M. Mulot, M. Qiu, J. Moosburger, M. Kamp, A. Forchel, S. Anand, and R. Houdre, "Optical study of two-dimensional InP-based photonic crystals by internal light source technique", IEEE J. Quantum Electron. Vol. 38, No. 7, pp. 786-799, (2002).

Journal papers from 2001

(30) J. Fu, S.L. He, S.S. Xiao, M. Qiu and J.J. He, "Theoretical analysis of a vertical channel dropping tunnelling process in a photonic crystal for wavelength division demultiplexing", Chinese Phys. Lett., Vol. 18, No. 12, pp.1613-1615 (2001).

(29) M. Qiu, K. Azizi, A. Karlsson, M. Swillo and B. Jaskorzynska, "Numerical Studies of Waveguide Propagation and Mode-gaps in two-dimensional Photonic Crystal Waveguides", Phys. Rev. B, Vol. 64, art. no. 155113(1-5), (2001).

(28) S. Olivier, H. Benisty, M. Rattier, C. Weisbuch, M. Qiu, A. Karlsson, and C.J.M. Smith, "Resonant and nonresonant transmission through waveguide bends in a planar photonic crystal", Appl. Phys. Lett., Vol. 79, No.16, pp.2514-2516 (2001).

(27) M. Qiu, "Analysis of guided modes in photonic crystal fibers using the finite-difference time-domain method", Microwave Opt. Techn. Lett., Vol.30, No. 5, pp. 327-330 (2001).

(26) M. Qiu and S.L. He, "High directivity patch antenna with both photonic bandgap substrate and photonic bandgap cover", Microwave Opt. Techn. Lett., Vol. 30, No. 1, pp. 41-44, (2001).

(25) M. Qiu and S.L. He, "Interference of Signals in Parallel Waveguides in a Two-Dimensional Photonic Crystal", Physica B, vol. 299, 187-193, (2001).

(24) S.L. He, M. Popov, M. Qiu, Z. Liao and C.R. Simovski, "Explicit formulas for obtaining the radiation characteristics of an antenna based on a three-dimensional metallic photonic bandgap structure", Microwave Opt. Techn. Lett. Vol. 29, No. 6, pp.376-381, (2001).

(23) M. Qiu and S.L. He, "Surface modes in two-dimensional dielectric and metallic photonic crystals: a finite-difference time-domain method study", Phys. Lett. A, 282, 85, (2001).

(22) M. Qiu and S.L. He, "FDTD algorithm for computing the off-plane band structure in a two-dimensional photonic crystal with dielectric or metallic inclusions", Phys. Lett. A, Vol. 278, No. 6, 348-354 (2001).

Journal papers prior to 2001

(21) S.L. He, M. Popov, M. Qiu, and C.R. Simovski, "The influence of the dielectric-air interface on the radiation pattern of an antenna in a metallic photonic bandgap structure in a dielectric host medium", Microwave Opt. Techn. Lett., 26, 367-371 (2000).

(20) M. Qiu and S.L. He, "Optimal Design of a Two-Dimensional Photonic Crystal of Square Lattice with a Large Complete Band Gap", J. Opt. Soc. Am. B. 17, 1027(2000).

(19) M. Qiu and S.L. He, "A Nonorthogonal FDTD method for computing the band structure of a two-dimensional photonic crystal with dielectric and metallic inclusions", J. App. Phys. 87, 8268 (2000).

(18) S.L. He, M. Qiu and C.R. Simovski, "Obtaining the band structure of a 2D photonic crystal by an averaged field approach", Chinese Phys. Lett., 17, 352-354 (2000).

(17) M. Qiu and S.L. He, "A numerical method for computing defect modes in two-dimensional photonic crystals with dielectric or metallic inclusions", Phys. Rev. B. 61, 12871 (2000).

(16) S.L. He, M. Popov, M. Qiu, and C.R. Simovski, "An explicit method for the analysis of guided waves in a line defect channel in a photonic crystal", Microwave Opt. Techn. Lett. 25, 236(2000).

(15) S.L. He, M. Qiu and C.R. Simovski, "An Averaged Field Approach for Obtaining the Band Structure of a Dielectric Photonic Crystal", J. Phys.: Conden. Matter, 12, 99(2000).

(14) M. Qiu and S.L. He, "Guided modes in a two-dimensional metallic photonic crystal waveguide", Phys. Lett. A, 266, 425 (2000).

(13) C.R. Simovski, M. Qiu and S.L. He, "Averaged Field Approach for Obtaining the Band Structure of a Photonic Crystal with conducting inclusions", J. Electromagn. Waves Appl., 14, 449(2000).

(12) M. Qiu and S.L. He, "Large Complete Band Gap in 2D photonic Crystals with Elliptic Air Holes", Phys. Rev. B, 60, 10610(1999).

(11) B.X. Li, M. Qiu, and P.L. Cao, "A full-potential linear-muffin-tin-orbital molecular-dynamics study of the fourteen stable structures for cluster Si9", Phys. Lett. A, 256, 386-390(1999).

(10) M. Qiu, M. Jiang, Y.J. Zhao, and P.L Cao, "Reconstruction of small Si cluster after ethylene adsorption: A full-potential linear-muffin-tin-orbital molecular-dynamics study", J. Chem. Phys., 110, 10738-10745 (1999).

(9) M. Jiang, M. Qiu, Y.J. Zhao, and P.L. Cao, "A Theoretical study of surfactant action in the layer-by-layer homoepitaxial growth of metals: the case of In on Cu(111)", Phys. Lett. A, 127, 239(1998).

(8) M. Qiu, X.Y. Zhou, M. Jiang, and P.L. Cao, "A Full-Potential Linear-Muffin-Tin-Orbital Molecular-Dynamics study: water adsorption and saturation on small Si clusters surface", J. Phys: Conden. Matter, 10, 7743(1998).

(7) M. Qiu, Y.Y. Zhou, M. Jiang, and P.L. Cao, "Ammonia adsorption and saturation on small Si clusters surface: a full-potential linear-muffin-tin-orbital molecular-dynamics study", Phys. Lett. A, 245, 430(1998).

(6) M. Jiang, X.Y. Zhou, M. Qiu, and P.L. Cao, "A Theoretical study of adsorption and surfactant effect of Sb on the Ag(100) surface", J. Phys: Conden. Matter, 10, 8653(1998).

(5) M. Qiu, P.L. Cao, and D.L. Que, "The adsorption and dissociation of ammonia on small Si clusters surface", Surf. Sci. 395, 260(1998).

(4) M. Qiu, L.Q. Lee, P.L. Cao, and D.L. Que, "The adsorption and dissociation of ammonia on the Si10 cluster surface", J. Phys: Conden. Matter 9, 6543(1997).

(3) P.L. Cao, M. Qiu, and D.H. Shi, "Relation between chemical surface diffusion coefficient and order of the adsorbate layer", Surf. Sci. 374, 350(1997).

(2) M. Qiu, P.L. Cao, and J.H. Ruan, "A study of chemical diffusion on a stepped surface by the transition-type-dependent Monte Carlo method", J. Phys: Conden. Matter 8, 4867(1996).

(1) P.L. Cao, M. Qiu, and L.Q. Lee, "Chemical surface diffusion coefficient and ordered c(2x2) adsorbate layer", J. Phys: Conden. Matter 8, 1335(1996).

 

Conference presentations from 2017

(179)Min Qiu, "Modifying Spatial Mode of Plasmonic Gap Resonances by Strong Light-Matter Interaction", Applied Optics and Photonics China (AOPC 2017) Beijing, China, June 4-6, 2017 (Invited Talk)

(178)Min Qiu,"Perfect absorber, Photothermal Effects and Thermal Radiation in Plasmonic Nanostructures", The International Symposium On Plasmonics and Nano-photonics (iSPN), Dalian, China, April 28-30, 2017 (Keynote Speaker).

(177) Min Qiu, "Light pushes and pulls by the synergy between optical momentum transfer and photothermal effect", the 6th Conference on Advances in Optoelectronics and Micro/nano-optics (AOM 2017),Nanjing, China, April 23-26, 2017 (Invited Talk).

(176) Min Qiu, "Photothermal Effects and Thermal Radiation in Plasmonic Nanostructures", the 8th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, Queenstown, New Zealand, February 12-16, 2017 (Keynote Speaker).

Conference presentations from 2016

(175) Min Qiu, “Metamaterial absorbers and thermal emitters”, International Conference on Optoelectronics and Microelectronics Technology and Application (OMTA2016), Shanghai, China, October 11-12, 2016 (Invited Talk).

(174) Min Qiu, Xingxing Chen, Yu-Hui Chen, Jian Qin, Ding Zhao, Boyang Ding, Richard J. Blaikie, “Strong coupling between plasmonic resonances and molecular excitons”, Plasmonics II (Conference 10028), SPIE Photonics Asia, Beijing, China, October 12-14, 2016 (Invited Talk).

(173)Min Qiu, “Optical nanoantennas and their applications”, 2016 IEEE Photonics Conference, 29th Annual Conference of the IEEE Photonics Society, Waikoloa, Hawaii, USA, October 2-6, 2016 (Tutorial Talk)

(172)Min Qiu, “Plasmonic gap resonances between a single gold nanorod and films”, The 10th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics (Metamaterials'2016), Crete, Greece, September 17-22, 2016 (Invited Talk).

(171)Xingxing Chen, Richard J. Blaikie, Boyang Ding, and Min Qiu, "Plasmonic resonances in gold nanorod-film coupled system", the 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META's 16), Malaga, Spain, July 25-28, 2016 (Invited Talk).

(170) Yuanqing Yang, Jingyi Tian, Hang Zhao, Qiang Li and Min Qiu, "Plasmonic and Dielectric Nanoantennas for Integrated Photonic Circuitry", the 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META's 16), Malaga, Spain, July 25-28, 2016 (Invited Talk).

Conference presentations from 2015

(169) Min Qiu, "Nanophotothermal effects and Nanowelding" ,the 2015 conference of the Chinese Optical Society, Chengdu, China, August 14-17, 2015.(Invited Talk).

(168) Min Qiu,"Thermal self-oscillations in radiative heat exchange", the 6th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META's 15), New York, USA, August 4-7, 2015 (Invited Talk).

(167) Min Qiu,"Photothermal switching of silicon resonators integrated with metal-insulator-metal absorbers", the 6th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META's 15), New York, USA, August 4-7, 2015(Invited Talk).

(166) Min Qiu, "Nanowelding through plasmonic enhanced photothermal effects",17th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Budapest, Hungary, July 5-9, 2015 (Invited Talk)

(165) Min Qiu, "Photothermal switching of silicon resonators through plasmonic absorbers",8th International Photonics and OptoElectronics Meetings(POEM), Wuhan, China, June 16-19, 2015 (Invited Talk).

(164)Min Qiu, "Controlling silicon photonic devices all optically based on photothermal effects in plasmonics",SPIE 2015 Optics+ Optoelectronics, Prague, Czech Republic, April 15-16, 2015 (Invited Talk).

(163) Min Qiu, "Near-field thermal memory device",SPIE 2015 Optics+ Optoelectronics, Prague, Czech Republic, April 15-16, 2015 (Invited Talk).

Conference presentations from 2014

(162) Min Qiu, "Laser-induced gold nanoparticle transfer through enhanced photothermal effects", the 3rd International Symposium on Laser Interaction with Matter, Nanjing, China, November 2-5, 2014.(Invited Talk).

(161) Min Qiu, "All optical control of silicon photonic resonators based on photothermal effects", the 2014 Photonics Asia Exhibition, Beijing, China, October 8-11, 2014.(Invited Talk).

(160)Min Qiu, "Plasmonic enhanced photothermal effects in metallic nanostructures", the 4th conference on Advances in Optoelectronics and Micro/nano-optics, Xi'an, China, Septmeber 17-20, 2014.(Invited Talk).

(159) Min Qiu, "Tuning silicon photonic devices based on photothermal effects", the International Symposium on Photonics and Optoelectronics, Suzhou, China, August 22-24, 2014.(Plenary talk)

(158) Min Qiu, "Plasmonic enhanced photothermal effects and its applications" ,the 16th International Conference on Transparent Optical Networks, Graz, Austria, July 23-27, 2014.(Invited Talk).

(157) Qiang Li ,"Forming of gold nanoparticles utilizing photothermal effects in perfect metamaterial absorbers", the 5th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META'14), Singapore, May 20-23, 2014.

(156) Min Qiu,"Enhanced optical transmission and absorption in seamless metal films", the 11th International Syposium on Photonic and Electromagnetic Crystal Structures, Fudan University, China, May 11-15, 2014(Invited Talk).

(155) Qiang Li, Ding Zhao, Wang Wei and Min Qiu, "Grating-assisted enhanced optical transmission through a seamless gold film", the 11th International Syposium on Photonic and Electromagnetic Crystal Structures, Fudan University, China, May 11-15, 2014 (Best poster award).

(154) Lijun Meng, Ding Zhao, Zhichao Ruan, Qiang Li, Yuanqing Yang and Min Qiu, "An optimized grating as an ultra-narrow band absorber or plamonic sensor", the 11th International Syposium on Photonic and Electromagnetic Crystal Structures, Fudan University, China, May 11-15, 2014.

(153) D. zhao, L. Meng, Min Yan, Qiang Li and Min Qiu, "Ultra-narrow-band light dissipation by a stack of lamellar silver and alumina", the 11th International Syposium on Photonic and Electromagnetic Crystal Structures, Fudan University, China, May 11-15, 2014.

(152) Min Qiu, "Nanostructure metal surface for light absorption and other applications", Green Photonics lll workshop, Melbourne, Jan 13-17 , 2014.(Invited Talk).

Conference presentations from 2013

(151) Min Qiu, "Colored gold with a sandwich nanostructure", International Workshop on Wave Function-al Materials (IWWFM), Suzhou, China, Novemebr 9-11, 2013.(Invited Talk).

(150) Min Qiu, "Plasmonic nanophotonic devices and their applications", 2013 International Conference on Photonics & Optoelectronics Technology and Engineering (2013 POTE), Beihang University, Beijing, November 1-3, 2013.(Plenary talk)

(149) Min Qiu, “Perfect absorption or extraordinary transmission in nanostructured metal films”, Beijing-International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging 2013 (ISPDI 2013), June 25-27, 2013. (Invited Talk).


(148) Min Qiu, “Silicon and plasmonic devices for photonic integration”, 18th Conference of "Insulating Films on Semiconductors" INFOS 2013, Cracow, Poland, June 25-28, 2013 (Invited Tutorial)


(147) Min Qiu “Nanostructured Plasmonic Devices and Their Applications”, The 6th IEEEE/International Conference on Advanced  Infocomm Technology, Hsinchu, Taiwan, July 6 to 9, 2013. (Invited Talk).


(146) M. Qiu, “Nanostructuring and plasmon ruler based on photothermal effects”, META’13, the 4th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, Sharjah, United Arab Emirates, Mar. 18-22, 2013. (Invited Talk).


(145) M. Qiu, “Optical wireless interconnect network with plasmonic antenna”, META’13, the 4th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, Sharjah, United Arab Emirates, Mar. 18-22, 2013. (Invited Talk).


(144) Qiang Li, Weichun Zhang, Hang Zhao and Min Qiu, “Strong photothermal effect in nanoscale plasmonic waveguides”, The 7th International Conference on Nanophotonics 2013 /The 3rd Conference on Advances in Optoelectronics and Micro/Nano Optics 2013, May 19-23, Hongkong, 2013


(143) Xingxing Chen, Hanmo Gong, Shuowei Dai, Ding Zhao Yuanqing Yang, Qiang Li, Min Qiu, “Broadband absorber in near-infrared range based on multilayer gold nanorods”, The 7th International Conference on Nanophotonics 2013 /The 3rd Conference on Advances in Optoelectronics and Micro/Nano Optics 2013, May 19-23, Hongkong, 2013


(142) Ding Zhao, Qiang Li, Min Qiu, “Extraordinary transmission enhancement through a continuous Ag film”, The 7th International Conference on Nanophotonics 2013 /The 3rd Conference on Advances in Optoelectronics and Micro/Nano Optics 2013, May 19-23, Hongkong, 2013 (Best student poster award).


(141) Yuanqing Yang, Qiang Li, Min Qiu, “On-Chip optical wireless interconnect network based on optical nanoantennas”, The 7th International Conference on Nanophotonics 2013 /The 3rd Conference on Advances in Optoelectronics and Micro/Nano Optics 2013, May 19-23, Hongkong, 2013

 

Conference presentations from 2012

(140) M. Qiu, X. Chen, Y. Chen, M. Yan, W.C. Zhang, L.J. Meng, and Q. Li, “Plasmonic resonance enhanced light absorption in metallic nanostructures”, The Photonics Global Conference (PGC 2012), Singapore, Dec. 13-16, 2012. (Invited Talk).


(139)Q. Li, M. Qiu, “Plasmonic devices for optical interconnect”, The 11th International Conference on Optical Communications and Networks, Pattaya, Thailand, November 28-30, 2012. (Invited Talk).


(138) M. Qiu, “Light absorption of gold nanoparticles and related photothermal effects”, 2012 Sino-Russia Bilateral Scientific Seminar on Diffractive Optics and Nano-Photonics, Shanghai, China, Oct 14-16, 2012. (Invited Talk).


(137) M. Qiu, “High-performance thin-film near-infrared light absorber”, Frontiers of Optical Coating: The International Conference in Optical Thin Film and Coating technology (FOC 2012), Hangzhou, China, Oct 15-18 2012. (Invited Talk).


(136) M. Qiu, “Light absorption and photothermal effects in metamaterials and plasmonic nanostructures”, 2012 International Workshop on Metamaterials, Nanjing, China, Oct 8-10, 2012. (Invited Talk).


(135) M. Qiu, X. Chen, Y. Chen, and M. Yan, “Plasmonic EM absorbers and photothermal effects”, 2012 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2012), Kyoto, Japan, September 25-27, 2012. (Invited Talk).


(134) M. Qiu, “Control the loss in plasmonic devices: Hybrid integration and Photothermal effects”, 7th Joint Symposium on Opto- and Micro-electronic Devices and Circuits (SODC 2012), Hangzhou, China, September 24-28, 2012. (Invited Talk).


(133) M. Qiu, X. Chen, Y. Chen, M. Yan, and Q. Li, “Light-induced photothermal fusion of metallic nanoparticles with plasmonic enhanced absorption”, The 2nd International Symposium on Laser Interaction with Matter (LIMIS 2012), Xian, China, Sept 9-12 2012. (Invited Talk).


(132) M. Qiu, “Near Infrared optical absorbers and related photothermal effects”, 第四届全国光学青年论坛, Changchun, China, Aug 12-14, 2012.(Invited Talk).


(131) M. Qiu, X. Chen, Y. Chen, and M. Yan, “Infrared photothermal effects with metallic nanostructure”, Sino-Swedish Workshop on sustainable and energy efficient device technology, Gothenburg, Sweden, June 7-8, 2012. (Invited Talk).


(130) M. Qiu, “Infrared photothermal effects in a plasmonic nanostructure and possible applications”, The 2nd International Conference on Frontiers of Plasmonics (FOP), Chengdu, China, April 8-12, 2012. (Invited Talk).

Conference presentations from 2011

(129) X. Chen, Y. Chen, M. Yan, J. Wang, J. Hao, and M. Qiu, “Photothermal phenomena in plasmonics and metamaterials”, Paper 8168-56, SPIE conference on Optical Systems Design, Marseille, France, 5-8 September 2011. (Invited Talk).


(128) M. Qiu, Y. Chen, X. Chen, J. Wang, J. Hao, and M. Yan, “Photothermal effects in a plasmonic metamaterial structure”, 17th Microoptics Conference (MOC’11), Sendai, Japan, Oct. 30 - Nov. 2, 2011. (Invited Talk).


(127) M. Qiu, “Thermal effects in plasmonic and metamaterial nanostructures”, Tutorial 2, The Fifth OSA International Conference on Nanophotonics, Shanghai, May 22 - 26, 2011. (Invited Tutorial Talk).


(126) Q. Li and M. Qiu, “Electromagnetically induced transparency based on plasmonic slot waveguide and resonator”, Paper O-71, The Fifth OSA International Conference on Nanophotonics, Shanghai, May 22 - 26, 2011.


(125) J. Hao, M. Qiu, L. Zhou, C. Qiu, and S. Zouhdi, “Nearly total absorption of light and heat generation by plasmonic nanostructures”, Paper O-12,  The Fifth OSA International Conference on Nanophotonics, Shanghai, May 22 - 26, 2011.


(124) Y. Chen, J. Wang, J. Hao, M. Yan, and M. Qiu, “Characterization of a wide-angle metamaterial absorber at near-infrared regime”, Poster, The Fifth OSA International Conference on Nanophotonics, Shanghai, May 22 - 26, 2011.


(123) X. Chen, M. Yan, J. Wang, Y. Chen, J. Hao and M. Qiu, “Laser-induced photothermal effect in a metamaterial with gold nanoparticles”, Poster, The Fifth OSA International Conference on Nanophotonics, Shanghai, May 22 - 26, 2011.

 

Conference presentations from 2010

(122) M. Qiu, “Metamaterial absorber at optical regime”, 2010 International Conference on Optics and Photonics in Taiwan, Tainan, Taiwan, 3-4 Dec. 2010. (Invited talk)


(121) Q. Li, S. Wang, Y. Chen, M. Yan, L. Tong, and M. Qiu, “Silver Nanowire Based Plasmon Propagation, Coupling and Splitting at 1.55 μm Wavelength”, Paper FU3, Asia Communications and Photonics Conference and Exhibition (ACP) 2010, Shanghai, Dec. 2010. (Best student paper award).


(120) J. Wang, Y. Song, M. Yan, and M. Qiu, “Efficient Coupler Between Silicon Waveguide and Hybrid Plasmonic Waveguide”, Paper FT4, Asia Communications and Photonics Conference and Exhibition (ACP) 2010, Shanghai, Dec. 2010. (Best student paper award).


(119) L. Thylen, P. Holmstrom, J. Yuan, and M. Qiu, “Integrated Photonics in the Future: Silicon, Plasmonics or Something Else? ”, Asia Communications and Photonics Conference and Exhibition (ACP) 2010, Shanghai, Dec. 2010. (Invited talk).


(118) J. Hao, J. Wang, Y. Chen, M. Yan, and M. Qiu, “Plasmonic metamaterial absorber”, Workshop on Plasmonics, International Photonics and OptoElectronics Meeting (POEM 2010), Wuhan, China, 3-5 Nov, 2010. (Invited talk).


(117) J. Wang, Y. Song, M. Yan, and M. Qiu, “Broadband dielectric-plasmonic waveguide couplers”, Conference on Optoelectronics Devices and Integration (OEDI), International Photonics and OptoElectronics Meeting (POEM 2010), Wuhan, China, 3-5 Nov, 2010. (Invited talk).


(116) Q. Li, Y. Song, Y. Chen, M. Yan, and M. Qiu, "Efficient directional coupler based on plasmonic waveguide for photonic integrated circuits", The 9th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN 2010), Nanjing, China, 24-26 Oct. 2010. (Invited talk).


(115) J.M. Hao, J. Wang, Y.T. Chen, and M. Qiu, “Total absorption of light by a plasmonic metamaterial”, International Conference on Coherent and Nonlinear Optics (ICONO 2010), Kazan, Russian, 23-27 Aug. 2010. (Invited talk)


(114) M. Qiu, "Plasmonic and metamaterial devices at optical communication wavelength", International Nano-optoelectronics Workshop (iNOW 2010), Beijing and Changchun, China, 1-15 Aug. 2010. (Invited talk) 


(113) P. Holmström, J. Yuan, M. Qiu, L. Thylén, and A. Bratkovsky, “Application of metal nanoparticle arrays as a metamaterial for nanooptical directional couplers”, 2010 International Conference on Optical Electronic and Electrical Materials, Kunming, China, 1-4 Aug. 2010. (Invited talk) 


(112) J.M. Hao, J. Wang, M. Yan and M. Qiu, “Ultrathin wide-angle optical metamaterial absorber”, OSA Topical Meeting on Optical Nanostructures for Photovoltaics (PV), Paper PWA4, Karlsruhe, Germany, 21-24 Jun. 2010.


(111) J. Tian, Z. Ma, Q. Li, Y. Song, Q. Yang, L. Tong, and M. Qiu, “Hybrid plasmonic components: waveguides, couplers and splitters”, International Conference on Metamaterials, Photonic crystals and Plasmonics (META'10), Kairo, Egypt, 22-25 Feb. 2010.


(110) J.M. Hao, J. Wang, and M. Qiu, “Perfect Optical metamaterial absorber”, International Conference on Metamaterials, Photonic crystals and Plasmonics (META'10), Kairo, Egypt, 22-25 Feb. 2010.

 

Conference presentations from 2009


(109) M. Qiu, "Silicon micro-cavities and their system applications", SPIE Photonics West 2008, "Photonics Packaging, Integration, and Interconnects IX" conference, San Jose, California, 24-29 Jan. 2009(Invited talk).

(108) M. Qiu, "High-Efficiency surface-plasmon-polariton coupler", The 8th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN 2009), Beijing, China, Sept. 2009. (Invited talk).


(107) M. Qiu, M. Yan, J.M. Hao, W. Yan, J. Wang, "Transformation optics for designing superlenses", International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA ‘09), Torino, Italy, Sept. 2009. (Invited talk)


(106) B. Jaskorzynska, Y. Song, N. Zhu, Z. Wang, M. Qiu, and L. Wosinski, “Dielectric and plasmonic slot waveguides for photonic integration”, IEEE/LEOS/ Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON'09, Ponta Delgada, Portugal, 2009.(Invited Talk).


(105) B. Jaskorzynska, Y. Song, and M. Qiu, “Dielectric and plasmonic slot waveguides for subwavelength light confinement”, Int. Workshop Nonlinear Opt. Appl. (NOA), Zakopane, Poland, Sep. 2009.(Invited Talk).


(104) M. Qiu, "Silicon photonic devices and their system applications", International Nano-optoelectronics Workshop (iNOW 2009), Stockholm and Berlin, 2-15 Aug. 2009. (Invited talk)


(103) M. Qiu, "Transformation optics and its perspectives", The 8th International Conference on Electrical, Transport and Optical Properties of Inhomogeneous Media (ETOPIM 8), Crete, Greece, 7-12 June, 2009. (Plenary talk)

(102) Y. Su, Q. Li, F. Liu, Q. Chang, T. Wang, Z. Zhang, and M. Qiu,"Optical Signal Processing in SOI Waveguide Devices," in Proc. OECC 2009, invited paper WJ1. (Invited Talk).


(101) L. Zhang, T. Wang, Q. Liu, X. Hu, J. Wang, M. Qiu, and Y. Su, "Increasing the Delay-Bit Rate Product on Silicon Chip Using Star-16QAM Signal with High Spectral Efficiency," in ACP 2009, Proceedings of the SPIE, Volume 7632, pp. 763204-763204-6 (2009).


(100) F. Liu, T. Wang, L. Zhang, J. Wang, M. Qiu, and Y. Su, "Silicon-chip-based Frequency Quadrupling for Optical Millimeter-wave Signal Generation," in ACP 2009, TuD7, Proceedings of the SPIE, Volume 7631, pp. 763105-763105-6 (2009).


(99) F. Liu, T. Wang, Z. Zhang, M. Qiu, and Y. Su, "Demostration of Wavelength Multicasting Using a Silicon Mode-split microring resonator,," in APCC 2009, paper 1569222606.


(98) T. Wang, F. Liu, T. Ye, Z. Zhang, J. Wang, Y. Tian, M. Qiu, and Y. Su, "Continuously-tunable slow and fast light using silicon microring add-drop filter with mutual mode coupling," in Proc. OFC 2009, paper OWC4.


(97) Q. Chang, Q. Li, Z. Zhang, M. Qiu, and Y. Su, "Micrometer-Scale Optical Up-Converter Using a Resonance-Split Silicon Microring Resonator in Radio over Fiber Systems," in Proc. OFC 2009, paper JWA48.


(96) J. Wang and M. Qiu, “High-Q Optical Filter Based on Photonic Crystal Surface-Mode Microcavity”, MA3.4, Nanophotonics meeting, IEEE LEOS Winter Topicals, Innsbruck, Austria, Jan, 2009.


(95) Q. Li, J. Wang, L. O’Faolain, T.F. Krauss, and M. Qiu, “Sharp Asymmetric Fano Resonance with a Side-Coupled Photonic Crystal Microcavity”, MA3.1, Nanophotonics meeting, IEEE LEOS Winter Topicals, Innsbruck, Austria, Jan, 2009.

Conference presentations from 2008

(94) M. Qiu, "Transformation Optics and its Applications", International Workshop on Meta-materials and Plasmonics, Nov. 2008, Shanghai, China.(Invited Talk).


(93) M. Qiu, "Silicon nanophotonic devices and their system applications", Workshop on "Tunable and Active Silicon Photonics", Hamburg, September 28-30, 2008.(Invited Talk).

(92) M. Qiu, “Silicon Photonic Crystal Surface Mode Microcavities”, Nanophotonics Symposium, IEEE Photonics Global 2008, Singapore, Dec. 2008. (Invited Talk).

(91) M. Qiu, M. Yan, and W. Yan, “Transformation Optics and Invisibility Cloaks”, SPIE international conference on Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2008), paper 7135-52, Hangzhou, Oct. 2008. (Invited Talk).


(90) X. Li, Z.Y. Zhang , S. Qin, M. Qiu , Y.K. Su, "Label-free Biosensor Based on Silicon-On-Insulator Concentric Micro-Ring Resonators" in Proc. IEEE Photonics Global 2008, conf197a3, Singapore, Dec. 2008.


(89 X. Li, Z.Y. Zhang, S. Qin, M. Qiu, Y.K. Su,"Ultra-Compact Parallel Label-Free Biosensors Based on Concentric Micro-Ring Resonators in Silicon-on-Insulator", in Proc. IEEE/OSA AOE 2008, SaI3.


(88) J. Wang, Q. Li, F.F. Liu, Y.K. Su and M. Qiu, “Pulse Delay and Advancement in Ring Resonator with Mutual Mode Coupling2, SPIE international conference on Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2008), paper 7136-8, Hangzhou, Oct. 2008.


(87) J. Tian, and M. Qiu, “Partial Suspended Micro-Ring Resonator Fabricated by Focused-Ion-Beam on SOI”, SPIE international conference on Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2008), paper 7136-87, Hangzhou, Oct. 2008.


(86) W. Yan, M. Qiu and L. Shen, “High Directive Antenna Based on Metamaterial Slab with Zero Permittivity”, SPIE international conference on Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2008), paper 7135-103, Hangzhou, Oct. 2008.


(85) F.F. Liu, Q. Li, Z.Y. Zhang, M. Qiu, and Y Su, “Ultra-compact mode-split silicon microring resonator for format conversion from NRZ to FSK”, SPIE international conference on Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2008), paper 7135-119, Hangzhou, Oct. 2008.


(84) X. Li, Z.Y. Zhang, Q. Li, M. Qiu, Y.K. Su,"Concentric silicon micro-ring resonators with enhanced transmission notch depth," SPIE international conference on Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2008), paper 7135-25,  Hangzhou, Oct. 2008


(83) Y.K. Su, Q. Li, F.F. Liu, and M. Qiu, "Phase modulated signals through slow-light silicon microrings," in Proc. APOC 2008, invited paper


(82) Q. Li, Q. Chang, F.F. Liu, Z.Y. Zhang, M. Qiu, Y.K. Su, "Optically Tuneable Microwave Photonic Phase Shifter Based on Silicon Microring Resonator," in Proc. ECOC 2008, P.2.12


(81) Q. Li, F.F. Liu, Z.Y. Zhang, M. Qiu, T. Ye, Y.K. Su, “Performance of a Silicon-Microring Slow-Light Delay Line for Advanced Modulation Formats,” in Proc. the 2008 Slow and Fast Light Topic Meeting, paper SMC5


(80) Z.Y. Zhang, M. Dainese, M. Chacinski, L. Wosinski, and M. Qiu, “High-quality-factor micro-ring resonator in amorphous-silicon on insulator structure”, Paper O.053, the 14th European Conference on Integrated Optics (ECIO), Eindhoven, the Netherlands, 11-13 June 2008.


(79) K. Van Acoleyen and M. Qiu, “Investigation of photonic crystal cavities sandwiched in a grating structure”, Paper O.069, the 14th European Conference on Integrated Optics (ECIO), Eindhoven, the Netherlands, 11-13 June 2008.


(78) M. Yan, L. Thylen, M. Qiu, and D. Parekh. “Deep-subwavelength optical waveguides based on near-resonant surface plasmon polariton”, Paper P.010, the 14th European Conference on Integrated Optics (ECIO), Eindhoven, the Netherlands, 11-13 June 2008.


(77) W. Yan, M. Yan, Z.C. Ruan, and M. Qiu. “Ideal cylindrical cloak and influence of tiny perturbation”, Paper QFL7, Quantum Electronics and Laser Science Conference (QELS), San Jose, CA, USA, 4-9, May 2008.(76) Z.Y. Zhang, Q. Li, F.F. Liu, T. Ye, Y.K. Su, and M. Qiu, “Wavelength Conversion in a Silicon Mode-Split Micro-Ring Resonator with 1G Data Rate”, Paper CTuT2, Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO), San Jose, CA, USA, 4-9, May 2008.


(75) T. Ye, Y.Y. Lu, F.F. Liu, Q. Li, Z.Y. Zhang, M. Qiu, and Y.K. Su, “160-Gb/s NRZ-to-PSK Conversion Using Linear Filtering in Silicon Ring Resonators”, Paper JWA94, Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO), San Jose, CA, USA, 4-9, May 2008.


(74) M. Yan, W. Yan, L.Y. Zhang, and M. Qiu, “Cylindrical invisibility cloak: Properties and strategies for practical realization”, in NATO Advanced Research Workshop on Metamaterials for Secure Information and Communication Technologies, Marrakesh, Morocco, 7-10 May 2008.


(73) W. Yan, M. Yan, Z.C. Ruan, and M. Qiu. “Perfect invisibility cloaks constructed by arbitrary coordinate transformations”, in NATO Advanced Research Workshop on Metamaterials for Secure Information and Communication Technologies, Marrakesh, Morocco, 7-10 May 2008.


(72) Z.Y. Zhang, M. Qiu, and U. Andersson, “Counter-directional Coupling between Silica Wire and Photonic Crystal Waveguide for Slow Light Generation”, Paper 4A1a in Progress In Electromagnetics Research Symposium 2008, Hangzhou, China, 24-28 March, 2008. 

Conference presentations from 2007

(71) Min Qiu, "Photonic crystal devices: microcavities, filters, light emission, and coupling" The OSA Nanophotonics Topical Meeting, June 18-21, 2007, Hangzhou, China.(Invited Talk).

(70) Y.K. Su, F.F. Liu, Q. Li, Z.Y. Zhang, and M. Qiu, "System performance of slow-light buffering and storage in silicon nano-waveguide," Asia-Pacific Optical Communications (APOC), number 6783-111, Wuhan, China, November 2007.(Invited Talk).


(69) M. Yan and M. Qiu, “Finite element study of metal-corner plasmon polariton waveguides”, Asia-Pacific Optical Communications (APOC), number 6781-86, Wuhan, China, November 2007.


(68) M, Qiu, “Photonic Crystal and Plasmonic Devices for Photonic Integration”, Asia Optical Fiber Communication & Optoelectronic Exposition & Conferences (AOE 2007), Oct. 2007, Paper SC2.S3.1, Shanghai, China.(Invited Talk).


(67) M, Qiu, “Control of Slow Light in Coupled Resonator Optical Waveguide Structures with Highly Dispersive Media”, Asia Optical Fiber Communication & Optoelectronic Exposition & Conferences (AOE 2007), Oct. 2007, Paper SLW1.1, Shanghai, China.(Invited Talk).


(66) L. Thylén, E. Berglind and M. Qiu, “Prospects for nanophotonics circuits: What comes after silicon nanowires?” OSA Topical Conference on Nanophotonics (NANO 2007). June 18-21, 2007, Hangzhou, China.(Invited Talk).


(65) M. Qiu, Z. Y. Zhang, U. Andersson, and L. M. Tong, “Direct Butt-Coupling between Subwavelength-diameter Silica Wire and Silicon Wire Waveguide”, OSA Topical Conference on Nanophotonics (NANO 2007). June 18-21, 2007, Hangzhou, China.(Invited Talk).


(64) M. Qiu, “Modeling nanophotonic devices with dispersive media”, Photonic North 2007, June 3-7, 2007, Ottawa, ON, Canada. (Invited Talk).


(63) C. W. Neff, L. M. Andersson, and M. Qiu, “Enhanced Transmission in Dynamically Tuned Optical Microresonator Possessing Highly Dispersive Media”, 13th European Conference on Integrated Optics (ECIO 2007), Paper WH4, Copengagen, Denmark, Apr. 2007.


(62) Z. Y. Zhang, M. Yan, and M. Qiu, “Numerical Studies on Silica Wire Diretional Couplers”, 13th European Conference on Integrated Optics (ECIO 2007), Paper ThG26, Copengagen, Denmark, Apr. 2007.


(61) M. Yan and M. Qiu, “Finite-element analysis of –wedge plasmon polariton guide”, 13th European Conference on Integrated Optics (ECIO 2007), Paper ThG35, Copengagen, Denmark, Apr. 2007.


(60) Z. C. Ruan and M. Qiu, “Some applications of designed surface plasmons in periodically structured metal surface”, International Symposium on Photonic and Electromagnetic Crystal Structures (PECS-VII), Apr. 2007, Monterey, California, USA.


(59) Z. Y. Zhang, M. Dainese, L.Wosinski, M. Swillo, and M. Qiu, “Two-dimensional photonic crystal surface-mode cavity in amorphous silicon-on-silica structure”, International Symposium on Photonic and Electromagnetic Crystal Structures (PECS-VII), Apr. 2007, Monterey, California, USA.


(58) C. W. Neff, L. M. Andersson, and M. Qiu, “Slow light in coupled resonator optical waveguides possessing highly dispersive background media”, International Symposium on Photonic and Electromagnetic Crystal Structures (PECS-VII), Apr. 2007, Monterey, California, USA.


(57 Z. Y. Zhang, M. Dainese, L.Wosinski, M. Swillo, S. S. Xiao, and M. Qiu, “Experimental Demonstration of 2-D Photonic Crystal Surface Cavity in Amorphous Silicon on Silica Structure”, Proceedings of the 2007 Optical Fiber Communication Conference, paper OMI3, March, 2007, Anaheim, California, USA.

Conference presentations from 2006

(56) Min Qiu, "Slow Light in Optical Waveguides and the Influence of Loss", The OSA Slow and Fast Light Topical Meeting, Jul. 2006, OSA Headquarters, Washington, DC, USA.(Invited Talk).

(55) M. Qiu, “Optical metamaterials for photonic integration”, International Symposium on Biophotonics, Nanophotonics and Metamaterials, Oct. 16-18, 2006, Hangzhou, China.(Invited Talk).


(54) M. Qiu and C. W. Neff, “Coupled resonator optical waveguides with electromagnetically induced transparent media”, The OSA Slow and Fast Light Topical Meeting, Jul. 2006, OSA Headquarters, Washington, DC, USA.(Invited Talk).


(53) M. Qiu, “Negative refraction in 2D photonic crystals and structured metal surfaces”, Symposium J: Negative Index Materials - From Microwave to Optical, MRS Spring meeting, Apr. 2006, San Francisco, CA, USA.(Invited Talk).


(52) C. W. Neff, L. M. Andersson, and M. Qiu, “Coupled Resonator Optical Waveguide Structures with Highly Dispersive Media”, SPIE international conference on Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2006), Paper 6352-58, Kwangju, Korea, Sept. 2006.


(51) S.S. Xiao and M. Qiu, “Channel drop filters realized in a surface plasmon-polaritons metal”, SPIE international conference on Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2006), Paper 6352-02, Kwangju, Korea, Sept. 2006.


(50) Z.C. Ruan and M. Qiu, “Role of Localized Waveguide Resonances in the Enhanced Transmission through Periodic Arrays of Subwavelength Holes”, OSA topical meeting on Photonic Metamaterials: From Random to Periodic, paper WD2, Grand Island, The Bahamas, Jun. 2006.


(49) Z.C. Ruan and M. Qiu, “Negative Refraction and Sub-Wavelength Imaging Through Surface Waves on Periodically Structured Metal Surface”, Conference on Lasers and Electro-Optics/Quantum Electronics and Laser Science Conference (CLEO/QELS)  2006, Paper JWB83, Long Beach, California, May 2006.


(48) C. W. Neff, M. Andersson, and M. Qiu, “Modeling Electromagnetically Induced Transparent Media Using the Finite-DifferenceTime-Domain Method”, 15th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling (OWTNM'06), Varese, Italy, Apr. 2006.


Conference presentations from 2005

(47) Min Qiu, "Microcavities and filters in photonic crystals", Workshop on Nanoelectronics and Photonics Systems, June 28-29, 2005, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain.(Invited paper).


(46) B. Jaskorzynska, M. Qiu, A. Berrier, M. Dainese, S. Anand, L. Wosinski, L. Thylén, Z. J. Zawistowski, “Potential applications of dispersion in 1D and 2D photonic-crystals”, SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics, Warsaw 28/8 -2/9, 2005 (Invited paper).

(45) L. Thylen, M. Qiu, and E. Berglind, “A view on nanophotonics”, The 10th OptoElectronics and Communications Conference (OECC 2005), paper 5F2-1, Seoul, Korea, July 4-8, 2005.(Invited Talk).


(44) L. Thylen and M. Qiu, “Some emerging photonic technologies and their device impact: Photonic crystals, plasmonics and electromagnetically induced transparency”, SPIE conference Opto Ireland 2005, Dublin, Irelan, 4–6 April 2005.(Invited Talk).

(43) M. Qiu and S.S. Xiao, “Negative refraction in semiconductor photonic crystals”, SPIE international conference on Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2005), Shanghai, China, paper 6020-44, Nov. 2005.


(42) M. Dainese, Z.Y. Zhang, L. Wosinski, M. Qiu, and L. Thylén, “Experimental demonstration of a vertically coupled photonic crystal filter”,  31th European Conference on Optical Communication (ECOC 2005), Glasgow, Scotland, Paper Tu1.6.6, Sept 25-29, 2005.

(41) S.S. Xiao and M. Qiu, “High transmission through waveguide bends by use of a circular photonic crystal”,   International Symposium on Photonic and Electromagnetic Crystal Structures (PECS-VI),   June 19-24, 2005, Aghia Pelaghia, Crete, Greece.


(40) Z.Y. Zhang and M. Qiu, “A compact design of in-plane channel drop filter using degenerate modes in 2D photonic crystal slabs”, International Symposium on Photonic and Electromagnetic Crystal Structures (PECS-VI),   June 19-24, 2005, Aghia Pelaghia, Crete, Greece.


(39) Z.Y. Zhang and M. Qiu, “Fabrication tolerance tests on high-Q microcavities in 2D photonic crystal slabs”, CLEO/Europe-EQEC Conference, Munich, Germany, June 12-18, 2005.


(38) M. Qiu, "Optical filters based on vertical coupling between conventional waveguides and photonic crystal cavities", 12th European Conference on Integrated Optics (ECIO 2005), paper FrA2.3, Grenoble, France, 2005.


(37) M. Qiu and Z.Y. Zhang, “High Q microcavities in 2D photonic crystal slabs studied by FDTD techniques and Padé approximation”, in Photonic Crystal Materials and Devices III, Edited by Ali Adibi, Shawn-Yu Lin, Axel Scherer, Proceedings of SPIE, Vol. 5733,  (SPIE, Bellingham, WA, 2005), pp. 366-376.

Conference presentations from 2004

(36) Min Qiu, "Photonic crystals for telecommunication. Status and future prospects", Optics in Sweden 2004, Nov. 2004, Linköping, Sweden.(Invited Talk).


(35) L. Thylén, P. Arve, B. Hessmo, P. Holmström, P. Jänes, A. Karlsson, and M. Qiu, “Progress in optoelectronic devices”, in Optical Fibers and Passive Components, Edited by Steven Shen, Shuisheng Jian, Katsunari Okamoto, Kenneth L. Walker, Proceedings of SPIE, Vol. 5279,  (SPIE, Bellingham, WA, 2004), pp. xvii-xviv.(Invited Talk).


(34) M. Qiu, M. Mulot, M. Swillo, S. Anand, B. Jaskorzynska, A. Karlsson, and L. Thylén, “Optical add/drop filters using two-dimensional photonic crystals”, in Optical Fibers and Passive Components, Edited by Steven Shen, Shuisheng Jian, Katsunari Okamoto, Kenneth L. Walker, Proceedings of SPIE, Vol. 5279,  (SPIE, Bellingham, WA, 2004), pp. 286-295.(Invited Talk).

(33) M. Qiu, Z.C. Ruan, A. Berrier, S.S. Xiao, M. Mulot, M. Swillo, S. Anand, S.
He and L. Thylen, “Negative refraction in semiconductor photonic crystals”, SPIE international conference on Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2004), Beijing, China, Nov. 2004.


(32) U. Andersson, M. Qiu, and T. Sundström, “Large scale computational analysis and design of photonic integrated circuits”, Proceeding of EMB 04 Computational Electromagnetics --Methods and Applications, pp. 196--203, Oct. 2004, Göteborg, Sweden.


(31) Z. C. Ruan, M. Qiu, S. S. Xiao, S.L. He, and L. Thylén, “Anomalous coupling between plane waves and Bloch waves in photonic crystals with negative refraction”,  30th European Conference on Optical Communication (ECOC 2004), Stockholm, Sweden, Paper We1.1.4, Sept 5-9, 2004.


(30) M. Qiu, T. Sundström, and U. Andersson, “Radiation losses of air-hole mirrors in a photonic crystal waveguide realized in membrane structures”,  30th European Conference on Optical Communication (ECOC 2004), Stockholm, Sweden, Paper We2.1.4, Sept 5-9, 2004.

 

Conference presentations from 2003

(29) Min Qiu, "Photonic crystals, the future of photonic integrated circuits?", 6th Joint Japanese and Swedish workshop on Nanophysics and its Applications (QNANO 2003), Dec. 2003, Sigtuna, Sweden.(Invited Talk).


(28) Min Qiu, "Optical add/drop filters using two-dimensional photonic crystals", 3rd annual SPIE international conference on Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2003), Nov. 2003. Wuhan, China.(Invited Talk).


(27) Min Qiu, "Semiconductor photonic crystal devices for integrated optics", The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) colloquium on photonics - the technology for the 21st century, Jun. 2003, Stockholm, Sweden.(Invited Talk).


(26) Min Qiu, "Modelling photonic crystal devices using the finite-difference time-domain method", 11th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling (OWTNM'03), April 2003, Prague, Czech Republic.(Invited Talk).


(25) S. Anand, M. Qiu, M. Mulot, M. Swillo, B. Jaskorzynska, and A. Karlsson, “High aspect ratio etching and characterization of 2D-photonic crystals in InP/InGaAsP/InP heterostructures”, in PHOTONICS: DESIGN, TECHNOLOGY, AND PACKAGING Edited by C. Jagadish, K. D. Choquette, B. J. Eggleton, B. D. Nener, K. A. Nugent, Proceedings of SPIE,  Vol 5277, 78-89, 2003  (Invited Talk).


(24) M. Qiu and B. Jaskorzynska, ”A channel drop filter in a two-dimensional triangular photonic crystal”, The 5th Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO/Pacific Rim 2003), Taipei, Taiwan, Paper TU4C-(16)-5, Dec. 15-19, 2003.


(23) A. Berrier, M. Qiu, M. Mulot, M. Swillo, L. Thylén, A.Talneau, and S. Anand, Evidence of Light Focusing by a Photonic Crystal Field”, 29th European Conference on Optical Communication (ECOC 2003), Rimini, Italy, Post-deadline paper Th4.2.4, Sept 21-25, 2003.


(22) M. Qiu, M. Mulot, M. Swillo, S. Anand, B. Jaskorzynska, A. Karlsson, M. Kamp and A. Forchel, "Optical add/drop filter by contra-directional coupling between photonic crystal waveguides",  2003 IEEE LEOS Summer Topical Meetings, Paper Ma 3.3, Vancouver, BC, Cananda, 14-16 July, 2003.


(21) M. Dainese, M. Swillo, L. Thylen, M. Qiu, L. Wosinski, B. Jaskorzynska and V. Shushunova “Narrow Band Coupler Based on One-Dimensional Bragg Reflection Waveguide”, Proceedings of the 2003 Optical Fiber Communication Conference, March 23-28, 2003, Atlanta, Georgia, vol.1, 44-46 (2003).


(20) M. Dainese, L. Wosinski, M. Qiu and M.Swillo, “Low Temperature Plasma CVD Deposited Amorphous Silicon as a Lightguiding Material in High Density Integrated Optical Circuits” Paper presented at 50th AVS International Symposium, Baltimore, Maryland. November 2-7, 2003.


(19) M. Qiu, "Modelling photonic crystal devices using the finite-difference time-domain method", 11th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling (OWTNM'03), April 2003, Prague, Czech Republic (Invited)

(18) M. Mulot, M. Swillo, M. Qiu, M. Strassner, and S. Anand, "Investigation of Fabry-Pérot Cavities Based on 2D photonic crystals fabricated in InP membranes", 11th European Conference on Integrated Optics (ECIO'03), paper WeB2.2, Prague, Czech Republic, 2003.


(17) M. Mulot, M. Qiu, M. Swillo, B. Jaskorzynska, A. Talneau, and S. Anand, "In-plane resonant cavities in InP/GaAsInP/InP with photonic crystal boundaries", 15th Indium Phosphide and Related Materials Conference (IPRM 2003), Santa Barbara, US,  May. 2003

Conference presentations from 2002

(16) Min Qiu, M. Swillo, M. Mulot, M. Dainese, S. Anand, L. Wosinski, B. Jaskorzynska, A. Karlsson, and L. Thylén, "Semiconductor Photonic Crystal Devices", 5th Joint Japanese and Swedish workshop on Nanophysics and its Applications (QNANO 2002), Dec. 2002, Tokyo, Japan. (Invited Talk).

(15) S. Anand, M. Muolot, M. Swillo, M. Qiu, and B. Jaskorzynska, "High aspect ratio etchiing and characterization of 2D photonic crystals in InP/InGaAsP/InP heterostructures", Photonics 2002, Sixth International Conference on Optoelectronics, Fiber Optics and Photonics, Mumbai, India, 2002. (Invited Talk).

(14) S. Anand, M. Mulot, M. Swillo, M. Qiu, B. Jaskorzynska and A. Talneau, "High aspect ratio etching of 2D-photonic crystals in InP/InGaAsP/InP heterostructures", 4th Int. Conf. On Transparent Optical Networks and European symposium on Photonic Crystals, (ICTON/ESPC), Warsaw, April 2002 (Invited Talk).

(13) M. Qiu, M. Swillo, M. Mulot, S. Anand, B. Jaskorzynska, A. Karlsson, and L. Thylén, "Photonic crystal waveguides in InP-based heterostructures", in Materials and Devices for Optical and Wireless Communications, Constance J. Chang-Hasnain, Yuxing Xia, Kenichi Iga, Editors, Proceedings of SPIE, Vol. 4905, pp. 22-31, (2002).

(12) M. Qiu, "Band Gap Effects in Asymmetric Photonic Crystal Slabs", International Workshops on Photonic and Electromagnetic Crystal Structures (PECS 4), Los Angeles, USA, 2002.

(11) M. Qiu, M. Swillo, L. Thylén, and B. Jaskorzynska, "Beam propagation through a photonic crystak in the negative refraction regime", 28th European Conference on Optical Communication (ECOC 2002), Copenhagen, Vol. 2, paper 4.4.6, 2002.

(10) M. Mulot, M. Qiu, M. Swillo, S. Anand, B. Jaskorzynska, and A. Talneau, "Characterization of in-plane resonant cavities with photonic crystal boundaries eteched in InP-based heterostructure", 28th European Conference on Optical Communication (ECOC 2002), Copenhagen, Vol. 2, paper 4.4.3, 2002.

(9) M. Mulot, S. Anand, M. Swillo, M. Qiu, B. Jaskorzynska, and A. Talneau, "Fabrication and characterization of two-dimensional photonic crystal waveguides etched in inp-based heterostructure", 14th Indium Phosphide and Related Materials Conference (IPRM 2002), Stockholm, Sweden, p. 417-420, 2002

Conference presentations from 2001

(8) Min Qiu, "Photonic crystal waveguides and cavities in integrated optics", Workshop on Nonlinear Photonic Crystals, October 25-26, 2001, Copenhagen, Denmark.

(7) M. Swillo, M. Qiu, M. Mulot, B. Jaskorzynska, S. Anand, A. Talneau, and A. Karlsson, "Characterization and modelling of InP/GaInAsP photonic-crystal waveguides", 27th European Conference on Optical Communication (ECOC 2001), Amsterdam, Vol. 4, 586-587, 2001.

(6) M. Mulot, S. Anand, M. Swillo, M. Qiu, B. Jaskorzynska, and A. Talneau, "Low loss InP-based Photonic Crystal waveguides etched with Ar/Cl2 Chemically Assisted Ion Beam Etching", 27th European Conference on Optical Communication (ECOC 2001), Amsterdam, Post-Dealine Papers, 32-33, 2001.

(5) M. Qiu, M. Swillo, and B. Jaskorzynska, "Two-dimensional modelling of radiation losses in a photonic crystal slab", International Workshops on Photonic and Electromagnetic Crystal Structures (PECS 3), St. Andrews, Scotland, 2001.

(4) R. Ferrini, D. Leuenberger, M. Mulot, M. Qiu, J. Moosburger, M. Kamp, A. Forchel, S. Anand, and R. Houdré, "Optical study of 2D photonic crystals in an InP/GaInAsP slab waveguide structure", MRS (Materials Research Society) Fall meeting, Boston, November 26-30, 2001.

(3) B. Jaskorzynska, M. Swillo, and M. Qiu, "Slab-waveguide based 2D photonic-crystals for integrated optics", Proceedings of 3rd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON‘2001), p. 84-87, 2001.

Conference presentations prior to 2001

(2) M. Qiu and S.L. He, "Off-plane propagation of electromagnetic waves in two-dimensional Electromagnetic Band-Gap Structures", International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP) August 21-25, 2000, Fukuoka, JAPAN

(1) S.L. He, M. Qiu, and C.R. Simovski, "A new and explicit method for obtaining the band structure of a dielectric or conducting photonic crystal", IEEE Microwave Conference, 1999 Asia Pacific (IEEE APMC 1999), Vol. 2, 339 -342.

 

 

Books and book chapters

(3) Y. Fu, and M. Qiu, "Nonlinear Optical Properties of Nanostructures", Pan Stanford Publishing Pte Ltd., 2011. (350 pages, ISBN-10: 9814303267, EAN: 9789814303262).

(2) Q. Li, and M. Qiu, "Chapter 14: High-Q Photonic Crystal Microcavities", in "Photonic Microresonator Research and Applications", Springer Series in Optical Sciences 156, Eds. I. Chremmos, O. Schwelb and N. Uzunoglu, Springer, 2010. (ISBN: 978-1-4419-1743-0, ISSN: 0342-4111)

(1) M. Yan, W. Yan, and M. Qiu, "Chapter 4: Invisibility Cloaking by Coordinate Transformation", Progress in Optics, Vol. 52, Ed. Emil Wolf, Elsevier, 2008. (ISBN: 978-0-444-53350-0, ISSN: 0079-6638)

Patents

(7) Yuanqing Yang, Qiang Li and Min Qiu,"A on-chip wireless communication system based on optical antenna",CN patent, application number 201220213905.3, publication number CN202586967U.

(6) Qingjiang Chang, Qiang Li, Yikai Su and Min Qiu, "Optically tunable wide band RF phase shifter based on silicon-based ring resonator", CN patent, application number 200810040447, publication number 101320188.

(5) Fangfei Liu, Yikai Su, Tao Wang, Qiang Li and Min Qiu, "Optical differentiator based on silicon-based ring resonator", CN patent, application number 200810039557, publication number 101303506.

(4) Xiaohui Li, Yikai Su and Min Qiu, "Biological chip and arrays based on concentric optical ring resonator", CN patent, application number 200810039560, publication number 101303341.

(3) Qiang Li, Yikai Su, Fangfei Liu and Min Qiu, "Due-channel wavelength conversion device based on silicon-based micro-ring resonator", CN patent, application number 200810039559, publication number 101299650.

(2) Fangfei Liu, Yikai Su, Qiang Li and Min Qiu, "Amplitude-modulated to frequency-modulated format conversion device based on silicon-based micro-ring resonator with mode-splitting", CN patent, application number 200810039558, publication number 101299126.

(1) Fangfei Liu, Yikai Su, Qiang Li and Min Qiu, "Optically tunable delay line device based on silicon-based micro-ring resonator", CN patent, application number 200810038547, publication number 101296037.

Software

M. Qiu, "F2P: Finite-difference time-domain (FDTD) 2D simulator for Photonic devices", available at http://www.imit.kth.se/info/FOFU/PC/F2P/